Národní park Podyjí

Základní údaje

Národní park Podyjí se nachází v jihozápadní části Moravy v okrese Znojmo, při státní hranici s Rakouskem. Byl vyhlášen nařízením Vlády České republiky č. 164/1991 k 1.7. 1991. Území národního parku má rozlohu 62,59 km² , ochranné pásmo pak 27,97 km².

Osu národního parku tvoří kaňonovité údolí střední části toku Dyje v úseku toku mezi městy Vranovem nad Dyjí a Znojmem, které se hluboko zařezává do okolního plochého georeliéfu Jevišovické pahorkatiny. Nejvyšším bodem NP je Býčí hora u Vranova nad Dyjí (535,9 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Dyje ve Znojmě (226 m n.m.). Střed NP Podyjí zahrnuje pouze levobřežní svah, údolí na pravém břehu Dyje je státním územím Rakouska, kde byl v roce 2000 vyhlášen Národní park Thayatal.

Důvodem vyhlášení národního parku (a předtím v osmdesátých letech minulého století i chráněné krajinné oblasti) bylo nepochybně to, že území je jedinečným příkladem výjimečně zachovalého, hlubokého říčního údolí se zaklesnutými meandry a s výraznou koncentrací geomorfologických jevů v horninách. Kaňonovité údolí v délce přibližně 35 km není poznamenáno výraznými lidskými zásahy. Lesy kryjící zhruba 84 % území mají přírodě blízkou skladbu a ze 40 % jsou již ponechány přirozenému vývoji. NP charakterizuje vysoká druhová pestrost, patrná zejména mezi rostlinami a bezobratlými živočichy; vyskytuje se zde mnoho reliktních druhů, vázaných na biotopy citlivé vůči lidským zásahům.

Území patří k nejcennějším svého druhu ve Střední Evropě. Světový svaz ochrany přírody IUCN vede NP Podyjí v seznamu chráněných území kategorie II – národní parky. Národní park Podyjí je od r. 2000 držitelem Evropského diplomu pro chráněná území Rady Evropy, která jej uděluje vybraným chráněným územím se vzorovou péčí.