Národní park Šumava
Motto:
„Národní park Šumava chrání jedinečnou horskou přírodu v území s atraktivními kulturními rysy, umožňuje její nerušený vývoj a poznání.
Chce být přátelským místem pro setkávání lidí s divokou přírodní krásou“.

Základní údaje

Národní park Šumava byl vyhlášen nařízením vlády České republiky č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany, ze dne 20 . března 1991.

„Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území NP k turistice a rekreaci nezhoršující prostředí.“

Území NP Šumava se rozkládá podél jižní hranice České republiky v rozloze 68 064 ha. Přibližně stejnou částí NP leží na území Plzeňského a Jihočeského kraje.

Ochranné pásmo národního parku není vymezeno, ale jeho funkci plní Chráněná krajinná oblast Šumava, která území národního parku obklopuje.

Národní park Šumava chrání typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech sukcesních stádií, jako přírodně-kulturní dědictví pro současné i budoucí generace.

Vedle ochrany přirozených přírodních procesů poskytuje dostatek prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti. Území národního parku představuje jedinečnou přírodní laboratoř umožňující sledování přírodních procesů v míře jinde nerealizovatelné. Využití území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí je orientováno na prožitek z přírody, šetrný turismus je zároveň zdrojem příjmů pro místní podnikatele. Osvěta se zaměřuje na zprostředkování cílů národního parku, prezentaci přírodních procesů a zvýšení pochopení pro ochranu přírody a krajiny. Národní park je součástí osídleného středoevropského prostoru a posiluje ekologický, ekonomický a kulturní potenciál regionu. Obce se rozvíjejí na principu trvale udržitelného života a jsou vnímány jako důležitý partner při rozhodování.

Spolupráce se sousedním Národním parkem Bavorský les se odvíjí na principu postupného sbližování způsobů péče o území, společné prezentace na mezinárodním fóru a realizaci oboustranně prospěšných projektů.

Chráněná krajinná oblast Šumava plní funkci ochranného pásma národního parku. Citlivé využívání přírodních zdrojů utváří zdejší kulturní krajinu jako atraktivní kontrast k přírodě národního parku. Obě chráněná území jako součást mezinárodně vyhlášené Biosférické rezervace Šumava přináleží neodmyslitelně k širšímu šumavskému regionu.Naplňováním standardů evropských národních parků Národní park Šumava přispívá k uchování přírodně-kulturního dědictví sjednocené Evropy.