Základní informace

Území soustavy Natura 2000

V souvislosti se vstupem do Evropské unie ke dni 1. května 2004 Česká republika transponovala právní předpisy Evropských společenství. Z pohledu ochrany přírody a krajiny hraje hlavní roli směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Cíle obou směrnic byly zohledněny v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Na základě směrnice o ptácích a zákona bylo v České republice vyhlášeno zatím 39 ptačích oblastí. Rovněž byl přijat národní seznam, stanovící 879 evropsky významných lokalit (proposed Sites of Community Importance). EVL se v České republice řadí do oblasti panonské a oblasti kontinentální, které budou postupně přijaty do Evropského seznamu. Po přijetí lokalit z národního seznamu do seznamu evropského, bude ochrana těchto lokalit zajištěna vyhlášením lokalit za zvláště chráněná území, v případě, že dosud ochranu jako zvláště chráněná území nepožívají, nebo mohou být chráněna smluvně, na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků. Celá řada EVL však po přijetí do Evropského seznamu bude řazena rovnou mezi SAC (Special Conservation Areas), protože na jejich území je již vyhlášena jedna z kategorií zvláště chráněných území.

Mapa Ptačích oblastí v České republice

Mapa Evropsky významných lokalit v České republice