Příroda v ČR – výuka hrou

Velkoplošná chráněná území – račte vstoupit!
 
Vážené paní učitelky a páni učitelé,

právě jste otevřeli část, která obsahuje několik námětů, jak oživit seznamování žáků s velkoplošnými chráněnými územími (dále VCHÚ) – tedy s národními parky (NP) a chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO) – bude je motivovat k výletům a poznávání krás naší vlasti.

Nabízíme vám několik aktivit pro žáky 2.stupně ZŠ a SŠ, seřazených od nejjednodušších až po nejnáročnější, které představují zadání samostatné práce. Aktivity mohou řešit jak jednotlivci, tak skupiny.

Aktivity jsou zpracovány ve variantách pro učitele a pro žáky. V této „učitelské“ části najdete vždy popis aktivity, její zadání, metodická doporučení a správné řešení. Tyto aktivity jsou zároveň určeny pro práci v „papírové“ podobě (tedy takové, aby se potřebné listy daly vytisknout, kopírovat, stříhat atd. protože samozřejmě ne vždy máme možnost usadit všechny žáky k počítačům nebo chceme aktivitu provádět třeba v rámci pobytu na výletě apod.). Aktivity č. 3, 4, 5, 7, 9 jsou připraveny rovněž v části pro žáky jako interaktivní programy.

Odpovědi na otázky a další informace mohou žáci také samostatně vyhledávat v aplikaci Ochrana přírody a krajiny v  České republice, záleží na vaší úvaze, není to nutné. V některých případech by to byla vyložená škoda, kdyby napřed nepotrápili své hlavy. Aktivity č. 6 a 9 jsou však náročnější a jsou přímo koncipovány tak, aby na ně žáci odpovědi hledali na DVD. 

Heslo račte vstoupit! není jen o vstupu do interaktivního programu na počítači, ale míněno doslova: I když lze všechny aktivity uskutečnit v místnosti – školní třídě, nezapomeňte prosím, že výsledkem vašeho působení by mělo být „dostat žáky ven”, navštívit nějaké chráněné území, pozorovat přírodní zajímavosti, zkusit práci v terénu apod. 

K usnadnění vám doporučujeme využít služeb informačních center chráněných oblastí, jejich expozic, muzeí, propagačních materiálů, průvodcovských služeb apod. Adresy a kontakty jsou uvedeny u jednotlivých oblastí v aplikaci Ochrana přírody a krajiny v České republice, odkud jsme také čerpali použité informace a fotografie.
 
Doporučený sled aktivit (od nejjednodušších po nejsložitější samostatnou práci):

 1. Mých 7 divů
 2. Vypište co nejvíc...
 3. Slepá mapa – přiřaď názvy a loga
 4. Přiřazování fotografií a názvů VCHÚ
 5. Test – Naše nej...
 6. Test – Ochrana přírody
 7. Trojice
 8. Podobnosti
 9. Zajímavosti flóry a fauny
 10. Ukázky z literatury
 11. Tip na výlet 
 12. Pracovní list
 13. Náměty na práci v terénu 

Jistě vás během práce napadne řada námětů, jak tuto část rozšířit, obohatit atd. Vaše podněty a připomínky uvítáme. Přejeme příjemné putování po krásách naší vlasti a račte vstoupit!
 
Za všechny pracovníky Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, kteří se na zpracování této části podíleli, Hana Kulichová

SEVER, 542 26 Horní Maršov, sever@ekologickavychova.cz, www.sever.ekologickavychova.cz