Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Vegetace, flóra

Hrubý Jeseník je oblastí extrazonální horské vegetace a květeny, v níž až na nepatrné výjimky nejsou zastoupeny teplomilné druhy. Podle vegetační stupňovitosti se jedná o oblast převážně montánní se subalpínskou, lokálně s alpínskou vegetací. Dle geobotanické rekonstrukce v minulosti v Hrubém Jeseníku převažovaly bučiny, v nižších polohách a na živných substrátech květnaté bučiny, na chudších horninách kyselé bučiny a dál, se stoupající nadmořskou výškou, klenové a smrkové horské bučiny, horské smrčiny a v nejvyšších polohách bezlesé hole. Hranice lesa se pohybovala přibližně na úrovni hranice současné, což je průměrně 1350m n.m. V komplexu lesních společenstev se lokálně vyvinuly specifické fytocenózy vázané na rašeliniště, prameniště, skály. I v současné době převažuje v Hrubém Jeseníku lesní vegetace, vlivem hospodaření převážně druhotné smrčiny.