Chráněná krajinná oblast Pálava

Fauna

CHKO Pálava patří mezi faunisticky nejvýznamnější území celé České republiky. Na poměrně malé ploše se zde vyskytuje velké množství druhů živočichů, z nichž řada zde má své vůbec nejbohatší populace v rámci celého areálu. Na území CHKO se také vyskytuje ojedinělý počet zvláště chráněných druhů živočichů, procentuálně pravděpodobně vůbec nejvyšší ze všech velkoplošných chráněných území (VCHÚ) v České republice, včetně území národních parků. Toto bohatství je dáno několika faktory – především její geografickou polohou na rozhraní dvou biogeografických provincií, velkou pestrostí samotných biotopů a v řadě případů i jejich zachovalostí. Toto konstatování platí jak pro bezobratlé živočichy, tak i pro obratlovce.

Území CHKO Pálava leží na rozhraní dvou významných evropských biogeografických provincií – panonského úseku provincie stepí a provincie středoevropského opadavého listnatého lesa. V této provincii se navíc na území CHKO Pálava stýkají vlivy jejích dvou úseků, a to úseku západokarpatského a úseku Českého masivu. Především přes provincii stepí pronikly na území CHKO Pálava i výrazně teplomilné a suchomilné prvky (mediteránní, sarmatské a turánské). Výjimečný biotop azonálního charakteru s některými typickými halobiontními druhy bezobratlých představuje NPR Slanisko u Nesytu.

Ve smyslu členění České republiky na faunistické okresy leží celé území CHKO Pálava v okrese Dolnomoravský a Dyjskosvratecký úval. Z hlediska členění ČR pro účely síťového mapování leží podstatná část CHKO ve čtvercích 7165 a 7166, zbytek jižní části ve čtvercích 7265 a 7266.

V chráněné krajinné oblasti Pálava žije v současné době 203 zvláště chráněných druhů živočichů, z toho 82 druhů bezobratlých a 121 druhů obratlovců. Z těchto 203 chráněných druhů je 40 klasifikováno jako kriticky ohrožené, 82 jako silně ohrožené a 81 druh jako ohrožený. Pozoruhodným druhem je například bezkřídlá kobylka sága (Saga pedo), která se v České republice vyskytuje pouze na jižní Moravě a která je naším největším zástupcem rovnokřídlého hmyzu (délka těla i s kladélkem dosahuje 11 cm). Mezi další vzácné hmyzí druhy patří ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), jehož dravé larvy pronásledují svou kořist na povrchu půdy stepních trávníků. U vodních toků žije ledňáček říční (Alcedo atthis). V dutinách stromů vzácně hnízdí dudek chocholatý (Upupa epops).