Chráněná krajinná oblast Lužické hory

Hydrologie

Po hlavním hřebeni Lužických hor probíhá hlavní evropské rozvodí Severního a Baltského moře. Lužické hory jsou pramennou oblastí bez větších vodních toků. Nejvýznamnější tok, říčka Kamenice, u České Kamenice, kde opouští Lužické hory, má šířku asi 2 - 4 m. Toky odvodňující východní část (Sporka, Svitávka, Boberský a Heřmanický potok) jsou drobnější pravostranné přítoky Ploučnice. Severní svahy jsou odvodňovány menšími toky do Nisy a jejího přítoku Mandavy (Lesenský potok, Lužnička).

Vodní toky Lužických hor podle dominantního druhu ryby patří do pásma pstruhového nebo lipanového, s typickými druhy ryb pstruh obecný (Salmo trutta m. fario) nebo lipan podhorní (Thymallus thymallus). K drobným obyvatelům dna potoků patří například ploštěnky, larvy hmyzu, korýši rak říční (Astacus fluviatilis) nebo blešivec potoční (Gamarus pulex). Ze savců jsou nejlépe přizpůsobeni vodnímu prostředí potoků rejsec vodní (Neomys fodiens), rejsec černý (Neomys anomalus) a vydra říční (Lutra lutra). V blízkosti vodních toků žijí některé druhy ptáků, např. ledňáček říční (Alcedo athis), konipas bílý (Motacilla alba), konipas horský (M. cinerea) nebo skorec vodní (Cinclus cinclus), který se dokáže i potápět, plavat i chodit pod vodou.

Na většině toků byly vybudovány průtočné nebo boční nádrže. Jedná se však většinou jen o malé a středně velké rybníky. V centrální lesnaté části se nachází několik drobných oligotrofních rybníků, např. Hraniční, Malý a Velký Jedlovský, Rolský a Svorský rybník, přehrada Naděje. Vyznačují se studenou, kyselou a na živiny chudou vodou. Na jejich březích se zato vytvořila unikátní společenstva vlhkých luk, rašelinišť a podmáčených olšin či smrčin. Charakteristické jsou porosty ostřic, sítin, suchopýrů, celkem běžná je rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Zajímavá je fauna bezobratlých zahrnující rašelinné druhy pavouků, brouků nebo vážek. Zato fauna obratlovců je chudší a odráží chladné klima této části Lužických hor. Z obojživelníků se setkáme jen s všudypřítomnými druhy skokanem hnědým (Rana temporaria), ropuchou obecnou (Bufo bufo), čolkem obecným (Triturus vulgaris) a čolkem horským (T. alpestris). Větší a teplejší rybníky se nalézají v blízkosti na Českolipsku a u Rybniště. Z území CHKO Lužické hory jmenujme alespoň Ladenský rybník u Jablonného v Podještědí či Školní rybník u Rybniště. V těsné blízkost CHKO pak Velký rybník a Světlík. Často jsou obklopeny rozsáhlými rákosinami, nabízejícími vhodné podmínky pro hnízdění ptáků. Kromě běžných druhů obojživelníků se zde vyskytují i zelení skokani: skokan zelený (Rana esculenta) a menší (R.lessonae), skokan štíhlý (R. dalmatina), skokan ostronosý (R. arvalis) nebo blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).

Kromě těchto malebných rybníků, dotvářejících charakteristický krajinný ráz, můžeme nalézt i vodní stavby technického rázu nezačleněné do krajiny, např. přehradu na pitnou vodu Chřibská nebo Kunratické rybníky.