Chráněná krajinná oblast Pálava

Území soustavy Natura 2000

V CHKO Pálava se nachází stejnojmennná ptačí oblast s výskytem následujících druhů ptáků: orel mořský (Haliaeetus albicilla), čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Leží zde také osm evropsky významných lokalit s výskytem cenných stanovišť živočichů i rostlin:

Děvín: lesní i nelesní evropsky významná stanoviště, přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), roháč obecný (Lucanus cervus), střevlík Carabus hungaricus, netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria).

Klentnice-kostel sv. Jiří: netopýr velký (Myotis myotis).

Milovický les: lesní i nelesní evropsky významná stanoviště, přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), roháč obecný (Lucanus cervus), bourovec trnkový (Eriogaster catax), netopýr černý, netopýr velkouchý.

Niva Dyje: lesní i nelesní evropsky významná stanoviště, svinutec tenký (Anisus vorticulus), hořavka duhová (Rhodeus sericeus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), kuňka ohnivá (Bombina bombina), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), páchník hnědý (Osmoderma eremita), roháč obecný (Lucanus cervus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), bobr evropský (Castor fiber).

Slanisko u Nesytu: nelesní evropsky významné stanoviště, vrkoč útlý (Vertigo angustior).

Stolová hora: nelesní evropsky významná stanoviště, přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), roháč obecný (Lucanus cervus), hvozdík Lumnitzerův, koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec skalní písečný.

Svatý kopeček u Mikulova: nelesní evropsky významné stanoviště, přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), roháč obecný (Lucanus cervus), kosatec skalní písečný.

Turold: vrápenec malý, kosatec skalní písečný.