Národní park Šumava

Natura 2000

Novým určujícím prvkem ochrany přírody na Šumavě je implementace systému NATURA 2000. Česká republika jako nový členský stát Evropské unie má povinnost řídit se jejími závaznými dokumenty.

NATURA 2000 je soustava chráněných území evropského významu s nejcennějšími přírodními stanovišti a významnými druhy rostlin a živočichů. V oblasti životního prostředí jsou to dvě důležité směrnice, a to Směrnice o ochraně volně žijících ptáků z roku 1979 a Směrnice o ochraně stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1992. Podle nich členské státy vymezují lokality Natury 2000, jejichž cílem je zachovat přírodní prostředí a umožnit přežití druhů rostlin a živočichů, které na mnoha místech Evropy už vymizely.