Chráněná krajinná oblast Český ráj

Pedologie

Půdní jednotky a asociace jsou vázány na čtyři litogenní varianty. V oblasti Hruboskalska a v okolí Trosek vznikla na plochách kvádrových pískovců a jejich zvětralinách iniciální litozem, typická spolu s kyselou kambizemí arenickou na svahovinách uvedených hornin. Oba půdní typy jsou ojediněle doprovázeny podzolem arenickým. Celky arenosolů lemují po celém obvodu ilimerické půdy, především luvizem pseudoglejová na sprašových hlínách, kterou na těchto sedimentech v jižní části chráněné oblasti doplňují hnědozem typická a pseudoglejová. Na slínech a jejich svahovinách i na svahovinách opuk v jihovýchodní části území vznikla pararendzina kambizemní (pelosol). Podél toku žehrovky, v podmáčených místech kolem rybníků (Vidlák) a v údolních polohách se na nevápnitých nivních sedimentech vyvinul glej typický (organozemní) v asociacích s pseudoglejem typickým (glejovým) na polygenetických hlínách s eolickou a štěrkovitou příměsí, který tvoří samostatné celky severně od Libošovic. Kolem Libuňky leží na nevápnitých nivních sedimentech fluvizem typická, vzácněji i tzv. vega. Relikty starých říčních teras pokrývají skeletovité a hydromorfismem ovlivněné hnědé půdy - kambizem pseudoglejová.