Národní park Šumava

Evropsky významná lokalita Šumava

Byla navržena podle požadavků směrnice o stanovištích. Její konečná velikost a tvar jsou dány sjednocením mnoha dílčích lokalit, které mají různé předměty ochrany. Vnější hranice lokality určuje oblast, kde je důvodem ochrany rys ostrovid, který jako poměrně velká šelma potřebuje dostatečně velké teritorium. Uvnitř této lokality se skrývají menší území, kde jsou chráněna stanoviště – například pro Šumavu typická rašeliniště, horské smrkové lesy nebo bučiny. Ale i louky, které vznikly dlouhodobou činností člověka, jsou cenným přírodním stanovištěm a zaslouží ochranu. V rámci velké "rysí" oblasti leží ale i další území vymezená pro evropsky významné druhy živočichů (vranka obecná, vydra říční, netopýr velký, vrápenec malý, perlorodka říční, mihule potoční, střevlík Ménetriesův) nebo rostlin (hořeček český). Oblast je součástí Národního seznamu z r. 2005 a zaujímá plochu o výměře 1719 km².