Národní park České Švýcarsko

Fauna

České Švýcarsko je území velmi lesnaté, najdeme zde zachovalé vodní toky, suché a teplé náhorní plošiny i vlhké a chladné hluboké rokle. To vše umožňuje výskyt jak horských, tak i teplomilných druhů živočichů v těsném sousedství. Důležitý vliv má kaňon řeky Labe, hlavní biokoridor Čech.

Obratlovci
Na území NP České Švýcarsko bylo dosud zjištěno více než 170 druhů obratlovců.

Ryby
Na území NP žije 14 druhů ryb. Toky Českého Švýcarska náleží většinou k tzv. pstruhovému pásmu (žije zde např. pstruh obecný či lipan podhorní). Od roku 1999 probíhá v povodí řeky Kamenice reintrodukce lososa obecného (Salmo salar).

Obojživelníci a plazi
Na území NP České Švýcarsko žije 6 druhů obojživelníků. Vyskytuje se silně ohrožený mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Hojní jsou i silně ohrožení čolek horský (Triturus alpestris) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z žab se vyskytuje i kriticky ohrožený skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Zjištěno bylo 6 druhů plazů. Hojně se vyskytuje ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a zmije obecná (Vipera berus).

Ptáci
Hnízdění na území NP České Švýcarsko bylo prokázáno u 91 druhů ptáků. Pravidelně zde hnízdí silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a od poloviny devadesátých let také kriticky ohrožený sokol stěhovavý (Falco peregrinus) (největší hnízdní populace ve střední Evropě). Kriticky ohrožený tetřev hlušec (Tetrao urogallus) byl v Českém Švýcarsku bohužel již vyhuben. Hnízdí zde sedm druhů sov, např. výr velký (Bubo bubo) či kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). Typickým obyvatelem souvislých lesů je datel černý (Dryocopus martius). Pravidelně zde hnízdí silně ohrožený chřástal polní (Crex crex). U vodních toků je častý konipas horský (Motacilla cinerea), stabilně se vyskytuje ledňáček říční (Alcedo atthis). Hnízdní hustota skorce vodního (Cinclus cinclus) na řece Kamenici patří k nejvyšším ve střední Evropě.

Savci
Na území NP České Švýcarsko bylo zjištěno 42 druhů savců, z nichž byli již v minulosti vyhubeni např. vlk obecný, kočka divoká, medvěd hnědý nebo los evropský. Četná je veverka obecná (Sciurus vulgaris) vyskytují se ohrožený plch velký (Glis glis) a kriticky ohrožený plch zahradní (Eliomys quercinus). Na vodních tocích byl doložen výskyt silně ohrožené vydry říční (Lutra lutra). Silně ohrožený rys ostrovid (Lynx lynx) nebyl v posledních letech v národním parku pozorován, ale jeho výskyt se předpokládá. Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) alpského původu byl v této oblasti uměle vysazen na počátku 20. století. Hojně se vyskytuje srnec obecný (Capreolus capreolus), vzácněji zajíc obecný (Lepus europaeus). Velmi hojný je jelen lesní (Cervus elaphus) a prase divoké (Sus scrofa).

Bezobratlí
Fauna bezobratlých je na území Českosaského Švýcarska dosti bohatá, což je dáno především různorodostí biotopů. Nejlépe je prozkoumán hmyz, zvláště motýli a brouci.

Brouci
Vyskytuje se zde řada druhů střevlíkovitých (Carabidae), kovaříkovitých (Elateridae), tesaříkovitých (Cerambycidae), mandelinkovitých (Chrysomeloidae) a nosatcovitých (Curculionidae) brouků, z nichž některé, žijící v chladných roklích, patří mezi chladnomilné a horské druhy přežívající zde od poslední doby ledové (tzv. glaciální relikty). Na zachovalých lokalitách je možné spatřit ohroženého střevlíka nepravidelného (Carabus irregularis), který je vázán na původní listnaté, zejména bukové porosty. V inverzních kaňonech říčky Kamenice žije další střevlík Carabus problematicus. Na teplá otevřená stanoviště je vázán mizející a kriticky ohrožený západoevropský střevlík zlatitý (Carabus auratus). Na příhodných lokalitách s písčitým podkladem žije jako velká rarita chrobák černý (Typhaeus typhoeus). Prokázán byl výskyt více než 110 druhů tesaříků.

Ostatní skupiny hmyzu
Na území Českosaského Švýcarska bylo prokázáno více než 1000 druhů motýlů (Lepidoptera). Druhové spektrum motýlů je opět nápadné tím, že v sobě zahrnuje mozaiku druhů teplomilných a druhů podhorských, či dokonce horských. Tato skutečnost je dána charakterem reliéfu, a tím i následnou různorodostí klimatu zdejšího území. Rovnokřídlý hmyz je zastoupen rovněž několika pozoruhodnými druhy. V jeskyních a štolách byl zjištěn koník jeskynní (Troglophilus neglectus). Nálezy na jedné lokalitě v Českém Švýcarsku a jedné lokalitě v Saském Švýcarsku představují vůbec první údaje v rámci střední Evropy, neboť tento druh byl dosud znám pouze z jižního Rakouska a Balkánského poloostrova. Na čedičových vyvřelinách žije vzácná horská bezkřídlá kobylka Pholidoptera aptera bohemica, jejíž výskyt na území Národního parku České Švýcarsko je jedinou lokalitou na území České republiky.

Z ostatních bezobratlých se v malých dočasných tůních můžeme setkat s korýšem listonohem letním (Triops cancriformis), pozůstatkem druhohor patřícím mezi kriticky ohrožené druhy