Chráněná krajinná oblast Blanský les

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 212 km². Jedná se o více než z poloviny zalesněnou vrchovinu až hornatinu, která má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Její osu tvoří Křemžský potok, protékající širokou kotlinou a vlévající se pod zříceninou Dívčí Kámen do Vltavy, která tvoří jihovýchodní hranici oblasti. Nejnižší nadmořská výška je 420 m n.m. v kaňonu Vltavy u Cáby a nejvyšší 1083 m n.m. na vrcholu Kletě.

Území CHKO představuje zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s přírodním prostředím, které je zatím jen málo narušeno negativními vlivy lidské činnosti. Celé území je vysoce hodnotné po stránce přírodovědecké, což je kromě geologicko-mineralogické pestrosti území dáno mj. i polohou Blanského lesa. Ten leží ve srážkovém stínu Šumavy, který způsobuje nejen menší množství srážek, ale i teplejší a málo větrné klima. To jsou hlavní faktory, které podpořily značný výskyt typicky jižních druhů. Na poměrně velkých plochách jsou zde zachována lesní společenstva, jejichž druhové složení i struktura se blíží původnímu stavu vegetace. Velmi cenná je též lesní a nelesní vegetace na vápencových a hadcových podkladech. Významné je i rostlinstvo drobných zbytků slatinných luk a pramenišť, ale i jiné typy rostlinných společenstev, v nichž roste velké množství chráněných druhů rostlin. Obdobně ve fauně CHKO Blanský les nacházíme celou řadu vzácných a ohrožených druhů, zvláště cenná je například hmyzí a měkkýší fauna na většině vápencových lokalit. Výskyt evropsky významných druhů a stanovišť vedl k zařazení téměř celé CHKO (spolu s kaňonem řeky Vltavy mezi Českým Krumlovem a Boršovem n. Vlt.) do národního seznamu lokalit soustavy NATURA 2000.

Kromě přírodních krás je Blanský les bohatý na historické památky a lidovou architekturu. Na území je doložena existence člověka od starší doby kamenné, pak ojedinělá sídla z doby bronzové a halštatské, ale nejvýznamnější bylo keltské oppidum u Třísova. Středověkou kolonizaci území zahájil v pol. 13. stol. zlatokorunský klášter, po husitských válkách bylo už téměř celé území v rukou Rožmberků a posledními majiteli byli Schwarzenberkové. Oba tyto rody výrazně poznamenaly zdejší kulturu a hospodaření. Za návštěvu stojí zřícenina gotického hradu Dívčí Kámen, keltské oppidum u Třísova, cisterciácký klášter Zlatá Koruna, vesnická památková rezervace Holašovice zařazená do seznamu UNESCO a samozřejmě historické jádro Českého Krumlova.