Chráněná krajinná oblast České středohoří

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast České středohoří má rozlohu 1063 km² a rozprostírá se na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. CHKO byla vyhlášena dne 19. 3. 1976. Administrativně náleží její území Ústeckému a Libereckému kraji a 7 okresům (Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem). Obsahuje 335 katastrálních území (z toho 236 úplných katastrů a 99 katastrálních území dělených hranicí CHKO). Její území zahrnuje cca 84 % stejnojmenného geomorfologického celku. Trvale zde žije zhruba 140 tisíc obyvatel, což je počet více než dvojnásobný ve srovnání s dalšími CHKO podobné velikosti. Rozlohou je druhou největší CHKO v České republice. České středohoří návštěvníka zdaleka upoutá dynamickým reliéfem tvořeným zvlněným pásmem kuželů a kup sopečných vyvřelin, často zakončených ruinou středověkého panského sídla.

Hlavními důvody pro vyhlášení CHKO jsou: středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu, pestrost geologické stavby a mimořádné druhové bohatství flóry a fauny. Ke zvláštnostem této CHKO patří výjimečný srážkový gradient ve směru jihozápad-severovýchod, říční fenomény Labe a Ploučnice a vysoký podíl zemědělské půdy (66,69 % z celkové výměry CHKO) včetně vinic.

Na území CHKO je vyhlášeno 43 maloplošných chráněných území (lokality s dobře zachovanými ekosystémy především se stepní, skalní a lesní vegetací a významné geologické objekty): 5 národních přírodních rezervací (Lovoš, Milešovka, Oblík, Raná, Sedlo), 8 národních přírodních památek (např. Bílé stráně, Borečský vrch, Březinské tisy, Dubí hora, Kamenná slunce), 12 přírodních rezervací (např. Březina, Holý vrch, Kalvárie, Kamenná hůra, Lipská hora) a 18 přírodních památek (např. Lužické šípáky, Plešivec, Radobýl, Tobiášův vrch, Třtěnské stráně). Dále je zde vyhlášeno více než 120 památných stromů.

Některá z těchto území jsou součástí soustavy Natura 2000 a jsou zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL). K soustavě Natura 2000 náleží na území CHKO celkem 21 lokalit. Motivem zařazení u řady z nich jsou pro Středohoří tolik charakteristické travnaté stepi a lesostepi, společenstva skal a sutí (např. EVL Lovoš, Křížové vršky, Radobýl, Milešovka). Doplňují je lokality určené k ochraně vybraných druhů živočichů, např. raka kamenáče (Astacus torrentium) v EVL Luční potok, lososa (Salmo salar) a vydry (Lutra lutra) (Dolní Ploučnice) a saranče Stenobothrus eurasius bohemicus (např. Milá). Z rostlin jsou předmětem zájmu např. kavyl olysalý (Stipa zalesskii) (Oblík-Brník-Srdov), zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia - Babinské louky), koniklec otevřený (Pulsatilla patens) - Holý vrch-Hradiště) a střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus - Bílé stráně).