Chráněná krajinná oblast Český kras

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR pod č.j. 4.947/72-II/2 ze dne 12. dubna 1972. Celková rozloha CHKO činí 13 200 ha a v současnosti zaujímá část území dvou okresů (Beroun, Praha-západ) a část území obvodu Praha 5. Nejnižším bodem oblasti je hladina Berounky u Hlásné Třebáně (199 m n. m.) a nejvyšším bodem vrchol Bacín severovýchodně od obce Vinařice (499 m n. m.). Celkový počet dotčených katastrálních území činí 41, z toho je 12 katastrálních území zahrnuto zcela a 29 katastrálních území je hranicí CHKO děleno. Tyto plochy spadají pod správu 37 obcí a dvou městských částí.

Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot její krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. Český kras je především jedinečné území z hlediska světové geologie, stratigrafie siluru a devonu a výzkumu vývoje života v těchto obdobích historie Země. Je to rovněž největší vápencové území v Čechách se zachovalými rozsáhlými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů s velmi bohatou přirozenou květenou a zvířenou. Pestrost přírody je zde výrazně ovlivněna říčním a krasovým fenoménem. Pro mnoho druhů rostlin a bezobratlých živočichů je Český kras jediným výskytištěm v Čechách.

K ochraně mimořádných hodnot zde bylo dosud zřízeno 19 maloplošných zvláště chráněných území: 2 národní přírodní rezervace (Karlštejn a Koda), 4 národní přírodní památky (Černá rokle, Klonk, Kotýz a Zlatý kůň), 8 přírodních rezervací (Karlické údolí, Klapice, Kobyla, Kulivá hora, Radotínské údolí, Staňkovka, Tetínské skály, Voškov) a 5 přírodních památek (Hvížďalka, Krásná stráň, Špičatý vrch-Barrandovy jámy, Lom u Kozolup a Zmrzlík). Kromě toho se tu nachází 8 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (Karlické údolí, Karlštejn-Koda, Kotýz, Kulivá hora, Radotínské údolí, Suchomasty-zámeček, Štoly Velké Ameriky a Zlatý kůň). Národní přírodní rezervace Karlštejn nese od roku 2000 ocenění Diplom Rady Evropy pro chráněná území.