Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko patří svou velikostí 272 km² mezi středně velké CHKO. Vyhlášena byla 19. 3. 1976 spolu s CHKO České středohoří, Lužické hory a Pálava. Vzhledem ke své poloze mezi Mělníkem a Českou Lípou se nachází na území tří krajů. Pouze velmi malou částí zasahuje do kraje Ústeckého, zatímco kraj Liberecký a Středočeský se téměř stejnou částí dělí o většinu plochy CHKO. Nejvyšším místem je Vlhošť (614 m n. m.) ležící v Libereckém kraji, nejnižším niva potoka Liběchovka v Želízích (175 m n. m.), situovaná naopak v kraji Středočeském. Pokud budeme hovořit řečí čísel, Kokořínsko leží mezi 14°06' - 14°36' východní délky a 50°38' - 50°23' severní šířky.

Kokořínsko lze charakterizovat jako oblast pahorkatinného typu, která je jedinečná přítomností následujících jevů:

  • specifickou geomorfologií (utváření zemského povrchu), podmíněnou převahou kyselých kvádrových pískovců, vytvářejících síť plošin a údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města, pokličky, skalní brány či okna a další útvary takové formy a rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti v České republice;
  • vysokou biologickou rozmanitostí způsobenou především podkladem, polohou a reliéfem oblasti, která se projevuje zejména značnou variabilitou ekosystémů na poměrně malé ploše;
  • unikátním kulturním krajinným rázem s vyrovnaným zastoupením lesní a nelesní půdy, podmíněným historicky absencí průmyslu a rozumným zemědělským využíváním v závislosti na reliéfu krajiny;
  • značným zastoupením lidové architektury a hmotné kultury jak roubené, tak i zděné, která je jedinečná nikoli sama o sobě, ale především svým harmonickým propojením s okolní krajinou v rámci historické sítě osídlení;
  • existencí rozsáhlých mokřadů mezinárodního významu v nivách Liběchovky a Pšovky s unikátní faunou a flórou;
  • přítomností rozsáhlých kyselých reliktních borů pralesního charakteru, jejichž výskyt je koncentrován především v severní části oblasti;
  • rozsáhlými zásobami kvalitní podzemní vody.

V souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 byly na území CHKO vymezeny 3 evropsky významné lokality:
EVL Kokořínsko pro druhy: sekavec (Cobitis taenia), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum), vrkoč útlý (Vertigo angustior), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)
EVL Roverské skály pro druhy: vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)
EVL Stvolínky – Kravaře pro druhy: vrkoč útlý (Vertigo angustior)