Chráněná krajinná oblast Železné hory

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Železné hory byla zřízena vyhláškou MŽP ČR č. 156/1991 ze dne 27. března 1991 na rozloze 284 km².

Pro krajinu Železných hor jsou typické náhlé přechody mezi jednotlivými typy krajiny, což je dáno dlouhým a složitým geologickým vývojem. Samotné pohoří je součástí Českomoravské vrchoviny, od které se však v mnoha směrech liší. Dominantní je zlomový hřeben, který byl vyzdvižen podél hlubokého zlomu, který se táhne až ze Saska. Střední část připomíná parovinu a nejvíce se tak blíží zbytku vrchoviny, avšak jsou zde mohutné, hluboké rokle a táhlé nivy potoků a řeky Chrudimky. K severu se pak území pozvolna svažuje do Polabí. Od vlastní vrchoviny odděluje Železné hory sníženina mezi Ždírcem nad Doubravou a Hlinskem. Železné hory jsou zároveň nejsevernějším výběžkem Českomoravské vysočiny.

Dlouhé osídlení poznamenalo ráz krajiny, pro kterou je typické střídání lesů, luk a polí doplněných mnoha malými sídly se zbytky venkovské architektury, bez rozsáhlejšího zastoupení průmyslu.

Pozůstatky geologického vývoje lze vidět v odkryvech mnoha lomů, na různých typech půd i v pozůstatcích po starých těžbách a zpracování nalezených surovin.
I přes dlouhé osídlení krajiny si však území uchovalo mnoho přírodních a přírodě blízkých míst. Lesnatost území je 42,9 % s lesy pozměněnými jak ve věkové, tak druhové skladbě. Téměř zalesněný je zlomový hřeben a plošně rozsáhlé lesy jsou ve střední a východní části území. Přímo na hřebeni leží zdejší největší rezervace, a to národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory, která je zároveň součástí evropsky významného území stejného jména.

Přes 50 % území zaujímá zemědělská půda, kde se její využití v posledních letech mění ve prospěch travních porostů, avšak se značně pozměněnou druhovou skladbou. Původní mokřadní a květnaté louky se uchovaly ve zbytcích a ty nejcennější jsou opět chráněny formou rezervací. Slatinný typ luk je chráněn především v přírodní rezervaci Zlatá louka, naopak suché vřesoviště v přírodní rezervaci Zubří.
Celkem lze dnes v CHKO nalézt 21 zvláště chráněných území a 7 evropsky významných lokalit.