Národní přírodní památka Bílichovské údolí

Území se nalézá v lesním komplexu asi 2 km jihozápadně od obce Bílichov na strmém severovýchodním svahu v údolí Zlonického potoka, 2 km jihozápadně od Malého Bílichova, v nadmořské výšce 380-420 m. Původní vyhlášení ochrany území pochází z 31. prosince 1933. Podle platných právních předpisů byla tato NPP vyhlášena znovu 11. června 2007 na ploše o rozloze 8,48 ha. Hlavním předmětem ochrany je kriticky ohrožená kýchavice černá (Veratrum nigrum) v části okroticové bučiny.
 
NPP Bílichovské údolí se nachází v přírodní lesní oblasti Středočeské pahorkatiny, na severozápadním okraji křídového masivu Džbán, který je tvořen souvrstvím cenomanských jílů a jílovců, cenomanských pískovců, měkkých slínů a tvrdých spodnoturonských opuk. Nepropustné vrstvy pod tvrdými opukami vytváří význačný, pro území Džbánu typický vodonosný horizont. V chráněném území je několik svahových pramenišť, převážně v dolní části svahu podél potoka. Prameniště podmínila vznik malých svahových bažin a slatin v různém stupni vývoje a drobných sesuvů. Kýchavice roste na svěžích, mírně prosvětlených stanovištích kolem pramenišť, často v místech s půdou obohacenou humusem podobnou černavě. Optimální podmínky nachází v lesním porostu se zakmeněním kolem 80% a na světlinách v zapojených lesních porostech. Kvete v polovině léta temně nachovými květy. Květenství kýchavice černé se lidově nazývá černá královská svíce. Z dalších zajímavých druhů zde byl zjištěn výskyt silně ohrožené okrotice červené (Cephalanthera rubra) a ohrožené okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia) nebo hniláku smrkového (Hypopitys monotropa).
 
Je pravděpodobné, že současný ostrůvkovitý, místy sporadický výskyt kýchavice v širším okolí ZCHÚ je do značné míry způsoben pasečným hospodařením a zaváděním jehličnanů na místě porostů s vyšším zastoupením listnatých dřevin. V původním lesním porostu rostla kýchavice hojně v různé hustotě po celé ploše. V zapojeném novém lesním porostu kýchavice ustoupila. Zlomek populace přežil pouze na přirozené světlině v okolí malého půdního sesuvu. Na úpatí svahu je rozsáhlý souvislý porost zplanělé mochyně židovské (Physalis alkekengi).
 
Území národní přírodní památky je veřejně přístupné.