Národní přírodní památka Blanice

Národní přírodní památka Blanice má rozlohu 294,68 hektaru a tvoří ji horní tok řeky Blanice východně od Volar. Byla vyhlášena v roce 1989 k ochraně nejvýznamnější populace perlorodky říční ve střední Evropě. Navazující rozsáhlá oblast povodí Blanice zde na ploše 5962 ha tvoří ochranné pásmo této přírodní památky.
 
Široká niva Blanice se utvořila na krystalinickém podkladě, tvořeném rulovými metamorfovanými horninami s migmatity a granulity. Kvartérní pokryv tvoří fluviální hlinité a písčité náplavy, přecházející do deluviálních svahových sedimentů s kamenitou příměsí. Na četných prameništích se vytvořily rašeliništní organické půdy.
 
Z vegetace jsou významná mokřadní společenstva ostřic a rašeliníků, přecházející do vysokobylinných mokrých luk. Na lokálních vrchovištích se nacházejí suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), doprovázený společenstvem borůvky bažinné (Vaccinium uliginosum), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) a rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Z orchidejí se vyskytují prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) i vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). V severní části se na okrajích mokřadů místy vyskytuje jalovec obecný (Juniperus communis) a většinu ochranného pásma tvoří lesní porost.
 
Hlavním předmětem ochrany je výskyt kriticky ohroženého mlže perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Z dalších významných vodních živočichů se vyskytuje rak říční (Astacus astacus), zástupce kruhoústých mihule potoční (Lampetra planeri) a z ryb například střevle potoční (Phoxinus phoxinus) či vranka obecná (Cottus gobio). Z významných ptáků se například vyskytují jeřábek lesní (Bonasa bonasia), tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a ze sov je to například puštík bělavý (Strix uralensis), vzácný je i datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Z hmyzu se vyskytují vzácní zástupci motýlů, jako například ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphorn), žluťásek borůvkový (Colias palaeno) nebo modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina opilete). Území je obýváno jelení zvěří (Cervus elaphus) a vyskytuje se zde i vydra říční (Lutra lutra).