Národní přírodní památka Borový

NPP Borový je zalesněný jižní a jihozápadní svah Borového vrchu (kóta 487,3 m n. m.), asi 1 km severovýchodně od města Žulová a 0,5 km severně od Boží hory. Výměra chráněného území je 36,84 ha.

Geologicky území náleží k žulovskému plutonu. Jedná se o jednu z nejpozoruhodnějších lokalit dokumentujících mezo- i mikrotvary zvětrávání žuly v Českém masivu.

Borový vrch je tvořen biotickým granodioritem a světlou slezskou žulou. Jde o soustavu nízkých skal a skalek. Na vrcholu a svazích se nachází soustava exfoliačních slupek s množstvím vyvinutých drobných tvarů zvětrávání žuly jako skalní výklenky, skalní mísy apod. Největší ze skalních mís má rozměry 112,5 x 78,5 x 93,5 cm. Vrchol během pleistocenního zalednění Žulovské pahorkatiny čněl pravděpodobně nad ledem jako nunatak.

Na skalách a v jejich nejbližším okolí roste rozvolněný smíšený les s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) a buku lesního (Fagus sylvatica), s příměsí modřínu opadavého (Larix decidua) a s vtroušeným dubem letním (Quercus robur), břízou bělokorou (Betula pendula), smrkem ztepilým (Picea abies) a habrem obecným (Carpinus betulus). V podrostu převládá bika bělavá (Luzula luzuloides), vřes obecný (Calluna vulgaris), hasivka orličí (Pteridium aquilinum), bělomech sivý (Leucobryum glaucum) a lišejníky. Ve štěrbinách skal roste sleziník severní (Asplenium septentrionale). Na východní straně území jsou nevhodné smrkové monokultury, u kterých dochází k postupné přeměně na porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin svěžích a bohatých dubových bučin.

Běžní jsou zde zemní savci, mj. myšice lesní (Apodemus flavicollis), rejsek obecný (Sorex araneus), rejsek malý (Sorex minutus), ptáci lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a strakapoud velký (Dendrocopos major). Zachovalost smíšeného lesa indikuje roháček bukový (Sinodendron cylindricum).
Památka je ohrožena rabováním minerálů.