Národní přírodní památka Búrová

 

Výměra 18,8 ha, nadmořská výška 442-532 m, k.ú. Suchov. Luční porost s roztroušenými stromy na severovýchodním svahu kopce Háj (573 m), 1 km jihozápadně od Suchova. Typická bělokarpatská louka se solitérními duby a hojným výskytem kýchavice černé (Veratrum nigrum), v jihozápadní části lemovaná lesem.

Vegetace se skládá z lučních porostů, ve kterých se uplatňují jako základní trávy sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Na ploše asi dvou ha se zde roztroušeně vyskytuje kýchavice černá (Veratrum nigrum), která na Moravě roste již jen v Podyjí. Z dalších významných rostlin zde roste zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), plamének přímý (Clematis recta), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kozinec dánský (Astragalus danicus), pryšec kosmatý (Euphorbia villosa) a rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum). V roce 1994 byla objevena i malá populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Vstavačovité rostliny jsou zde celkem vzácné. Jen na okrajích roste vstavač mužský (Orchis mascula), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). V roce 2001 byly zde objeveny i tři kusy rudohlávku jehlancovitého (Anacamptis pyramidalis). V mokřadu na okraji chráněného území roste prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata).

Na území památky bylo zaznamenáno několik význačnějších druhů motýlů, např. píďalka bahenní (Epirrhoe pupillata) a drsnokřídlec bělopásný (Lycia zonaria), můry dřevobarvec ptačincový (Aporophyla lutulenta), kovolesklec plicníkový (Euchalcia modesta) a také pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci). Dále se zde vyskytuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa), roháč obecný (Lucanus cervus), mravenec luční (Formica pratensis), mravenec čtyřskvrnný (Dolichoderus quadripunctatus) a pestrá fauna střevlíkovitých brouků, včetně několika význačných stepních druhů.

Z obratlovců lze jmenovat ještěrku obecnou (Lacerta agilis), užovku hladkou (Coronella austriaca), skokana štíhlého (Rana dalmatina) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). K významnějším ptákům patří bramborníček hnědý (Saxicola ruberta) a strnad luční (Miliaria calandra).

Plocha památky byla v 80. letech pohnojena. Druhová rozmanitost je proto vlivem minerálního hnojení a dosevem kulturních trav částečně ochuzena. V současnosti jsou podobné aktivity vyloučeny a její stav se zlepšuje. Lokalita je pravidelně kosena.