Národní přírodní památka Chropyňský rybník

Národní přírodní památku tvoří rybník na jihozápadním okraji města Chropyně. Památka byla vyhlášena v roce 1954 na ploše 24,36 ha.
Rybník leží na okraji Středomoravské nivy řek Moravy a Bečvy, v nadmořské výšce 191 m n.m. Jsou zde bohatá podloží štěrkopísků, v jejich nadloží se nacházejí povodňové hlíny. V okolí jsou vyvinuty fluvizemě a gleje.
 
Břehové porosty tvoří zejména topol kanadský (Populus x canadensis) a olše lepkavá (Alnus glutinosa), z dalších druhů je zastoupena vrba bílá (Salix alba), topol bílý (Populus alba) a topol černý (Populus nigra). Keřové patro je tvořeno nejčastěji ptačím zobem (Ligustrum vulgare), případně bezem černým (Sambucus nigra). V rybníce je místy vyvinuté litorální pásmo s orobincem úzkolistým (Typha angustifolia), na několika místech jsou ostrůvky orobince širolistého (Typha latifolia). Kolem ostrova a v severní části rybníka převládá rákos obecný (Phragmites australis). Místně se vyskytují porosty ostřice štíhlé (Carex acuta), o. ostré (C. acutiformis) a o. pobřežní (C. riparia), dále je možné uvést např. zblochan vodní (Glyceria maxima), puškvorec obecný (Acorus calamus), kosatec žlutý (Iris psedacorus), zevar vzpřímený (Sparganium erectum) a daší. Významné jsou druhy rostoucí na vodní hladině, kromě kotvice plovoucí (Trapa natans) je to např. okřehek menší (Lemna minor), růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum) či rdest maličký (Potamogeton pusillus).
 
Na přelomu 19. a 20. století byl rybník významnou ornitologickou lokalitou. V současnosti bylo zaznamenáno 133 druhů ptáků, z toho 31 druhů tu hnízdí. Převládajícím druhem je racek chechtavý (Larus ridibundus) – kolonie 1200 párů, z dalších (již nepravidelně hnízdících) lze jmenovat bukáčka malého (Ixobrychus minutus), chřástala vodního (Rallus aquaticus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), potápku roháče (Podiceps cristatus), potápku černokrkou (Podiceps nigricollis) aj.

Z obojživelníků je významný výskyt skokana zeleného (Rana klepton esculenta) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda), z plazů se hojně vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix). Významný je také výskyt vzácného druhu zachovalých nížinných mokřadů střevlíčka Pterostichus aterrimus.