Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně

Vyhlášeno: 1949. Výměra: 1 ha (pozemek s vchodem do jeskyně).
 
Jeskyně leží v jižním úbočí Pacovy hora (589 m n. m.) poblíž Dolních Hořic, 2 km severovýchodně od města Chýnova. Objevena byla v roce 1863 při práci v lomu. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Předmětem ochrany je zde nejrozsáhlejší jeskynní systém jihočeského regionu, vzniklý v hrubozrnných krystalických vápencích i nekrasových horninách. Jedná se o pozoruhodnou geologickou a mineralogickou lokalitu a o přirozené zimoviště několika druhů netopýrů (největší známé přirozené zimoviště netopýra řasnatého v Evropě).
 
Tektonicky porušené hořické souvrství metamorfovaných hornin pestré série moldanubika probíhá ve směru V-Z a uklání se k severu v úhlu 45-55 st. Jeho mocnost kolísá od 50 do 100 m a je tvořeno krystalickým vápencem uloženým v jemnozrnném vápenci dolomitickém až dolomitu, jehož nadloží a podloží tvoří vrstvy černozeleného amfibolitu s příměsí menších vložek Erbanů, křemenců a rohovců. Celé hořické souvrství je uloženo v svorových rulách a svorech.

Jeskynní prostory jsou vázány na maximálně 12 m mocnou polohu poměrně čistého krystalického vápence (mramoru), vyvinutou ve svrchní části karbonátového souvrství. Největší podíl na vzniku jeskyně má koroze karbonátových hornin probíhající zejména v místech tektonických poruch. Většina chodeb má proto puklinový až tunelovitý charakter.
 
Systém jeskyně dosud zahrnuje více jak 1,5 km prozkoumaných a zdokumentovaných chodeb vytvořených v několika odvodňovacích úrovních, přičemž nejnižší úrovně jsou trvale zatopeny vodou. Na základě hydrogeologických a geofyzikálních výzkumů lze předpokládat, že systém je daleko rozsáhlejší, než jsou dosud objevené prostory. Z celkové délky jeskyně je 260 m chodeb upraveno a zpřístupněno veřejnosti.
 
V Chýnovské jeskyni najdeme minimální zastoupení krápníkové výzdoby; zato se Chýnovská jeskyně pyšní složitou modelací vlastních prostor jeskyně a jedinečnou barevností vodou vyhlazených stěn, způsobenou především střídáním tmavozelených amfibolitů s bělostnými partiemi krystalických vápenců a dolomitů a přítomností dalších chemických příměsí. K jedinečnosti jeskyně přispívá i bohaté zastoupení minerálních forem, z nichž největší význam má zjištění fialové odrůdy tremolitu - tzv. hexagonitu. Chýnovská jeskyně je jedním ze dvou světových lokalit, na kterých byl tento minerál nalezen.
     
Mezi devíti zaznamenanými druhy netopýrů jsou nejpočetnější netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri) a netopýr velký (Myotis myotis). Vzácně se vyskytují netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr velkoduchý (Myotis bechsteinii), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr večerní (Eptesicus serotinus).
 
Jeskyně je přístupná veřejnosti v provozní době. V rámci prohlídkové trasy je možné pozorovat většinu z významných jevů. V zimních měsících je jeskyně uzavřena, aby zimující netopýři nebyli rušeni.
 
Jeskyni spravuje a provozuje:
Správa Chýnovské jeskyně
Dolní Hořice 54
391 55 Chýnov
Tel.: 381 299 034, mobil 724 330 365
e-mail: chynov@caves.cz
www.volny.cz/jeskynechynov
 
Provozní doba jeskyně:
pondělí: zavírací den
duben, květen, červen, září, říjen: 9:00 – 15:30
červenec, srpen: 9:00 – 16:30
listopad až březen: zavřeno