Národní přírodní památka Ciboušov

Národní přírodní památka Ciboušov byla vyhlášena v roce 1983 na celkové výměře 4,96 hektarů. Rezervace se nachází na okrese Chomutov v Ústeckém kraji při patě Krušných hor, nedaleko města Klášterec nad Ohří. Předmětem ochrany je mineralogické naleziště ametystů a jaspisů v okolí zavalené středověké šachtice.

Podloží NPP tvoří horniny krušnohorského krystalinika, jež jsou zde zastoupené drobnozrnou až středně zrnitou muskovitickou a dvojslídnou ortorulou. Stáří hornin je zde odhadováno na svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum. Křemenné žíly s drahokamovými odrůdami křemene, zejména jaspisu a ametystu, se v rule vytvořily při opakovaných tektonických procesech z hydrotermálních roztoků na zlomech a puklinách.

Již ve 14. století zde byly v muskovitických a dvojslídných ortorulách nalezeny mocné křemenné žíly s drahokamovými odrůdami – zejména ametystem a jaspisem. Od té doby byly drahé kameny na křemenné žíle intenzivně těženy, především ve 14.,  16. a na počátku 19. století. Pozůstatky po této těžbě nalezneme ještě dnes - v podobě odvalů a zbytku těžební rýhy. Minerály zde vytěžené byly použity k výzdobě hradu Karlštejn, kaple sv. Václava na Pražském hradě a hradu Tangermünde u Magdeburku.

Zdejší naleziště bylo opětovně nalezeno v 80. letech 20. století. Následně zde byl proveden rozsáhlý, několik let trvající archeologický průzkum, který potvrdil shodu nalezených drahokamových odrůd s kameny použitými k výzdobě uvedených památek.

Samotnou národní přírodní památku, které se nachází ve svahu Krušných hor, pokrývají smíšené nepůvodní lesní porosty s převahou smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a břízy bělokoré. Květena zde není nijak výjimečná a nevyskytuje se zde žádný zvláště chráněný druh.

Rovněž zvířena tohoto maloplošného zvláště chráněného území není nijak význačná. Mimo běžné lesní druhy se zde z chráněných živočichů vyskytuje zmije obecná a ťuhýk obecný.

Z mineralogického hlediska se však jedná o jednoho z nejvýznamnějších zvláště chráněných území severozápadních Čech. Národní přírodní památka Ciboušov, stejně jako blízká Národní přírodní památka Doupňák, jsou mineralogicko-archeologickými lokalitami evropského významu. Výjimečnost této lokality tkví především v bohatém výskytu drahokamových odrůd křemene. Bohužel v minulé, ale i současné době je celé zvláště chráněné území trvale devastováno sběrači drahých kamenů, kteří trvale poškozují tuto významnou lokalitu.