Národní přírodní památka Cikánka I

Rozlehlý porost kavylové stepi s bohatou teplomilnou květenou a zvířenou. Rozkládá se spolu s roklí zarostlou stromy a keři na ploše 4,59 ha v nadmořské výšce 305 až 330 metrů. Leží na katastrálním území obce Radotín. Byla vyhlášena v roce 1988.

Geologický podklad území tvoří devonské slivenecké a řeporyjské vápence pražského souvrství. Půdy tvoří převážně mělké rendziny.

Z botanického hlediska je plochý, protáhlý hřbet vápenců nepříznivým stanovištěm pro uchycení dřevin, a proto hostí pouze nízký trávník, který silně upomíná na subkontinentální step. Dominantou je kavyl Ivanův (Stipa pennata), který vytváří společně se smělkem štíhlým (Koeleria macrantha), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), lipnicí úzkolistou (Poa angustifolia) a bojínkem tuhým (Phleum phleoides) ojedinělý xerotermní trávník, v němž se uplatňují mnohé kvetoucí druhy, např. chrpa chlumní (Cyanus triumfettii) nebo hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), devaterník šedý (Helianthemum canum) či vysazený len rakouský (Linum austriacum), původem z jižní Moravy. Z hub byla nalezena vzácná břichatka prášivka žaludicovitá (Bovista tomentosa) a hvězdovka bradavková (Geastrum corollinum).

Z faunistického hlediska je zde velmi hodnotná fauna bezobratlých. Z měkkýšů se vyskytují druhy skalních stepí Granaria frumentum, Pupilla sterri, z fytofágních brouků reliktní stepní mandelinkovití Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus schaefferi, galeruca pomonae, Aphthona atrocaerulea, Aphthona herbigrada, Cassida pannonica a nosatcovití Apion penetrans, Apion elongatulum, Apion ruficrus, Apion interjectum, Phrydiuchus topiarius, Gymnaetron plantaginis, Rhynchaenus ermischi a bezkřídlí Otiorhynchus ligustici, Otiorhynchus fullo, Trachyphloeus alternans, ze střevlíkovitých Harpalus caspius roubali, Ophonus cordatus a Panagaeus bipustulatus, z blanokřídlých nápadná vzácná samotářská včela Megachile lagopoda a drobná včela Rophitoides canus. Druhově velmi početná je fauna motýlů – například kriticky ohrožení soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), soumračník podobný (Pyrgus armoricanus), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), okáč metlicový (Hipparchia semele), ohrožení ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), perleťovec prostřední (Argynnis adippe).

Zjištěn zde byl například druh chráněný soustavou Natura 2000 přástevník kostivalový Callimorpha quadripunctaria. Z avifauny zde byl zaznamenán například budníček budníček menší (Phylloscopus collybita) a budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula). Kavylovou step je třeba kosit, aby nezarůstala křovím (trnkou a nebezpečným invazním pámelníkem). Kosení je třeba provádět mozaikovitým způsobem – tedy tak, aby vždy část trávníku zůstala nepokosena a přítomný hmyz mohl dokončit svůj vývoj nebo najít zdroj potravy. NPP Cikánka I je navržena jako evropsky významná lokalita právě pro cenný kavylový trávník.