Národní přírodní památka Cikánský dolík

Chráněné území má charakter vlhké lesní loučky, od okrajů zarůstající dřevinami. Vyhlášeno bylo 29. září 1987 na ploše 0,59 ha. Leží asi 1,5 km severozápadně od obce Bílichov, na mírném, k jihu orientovaném levobřežním svahu údolí Samotínského potoka v nadmořské výšce 370-380 m. NPP Cikánský dolík je součástí lokality s místním názvem "Pustá luka". Hlavním předmětem ochrany jsou zde kriticky ohrožené rostlinné druhy lněnka zobánkatá (Thesium rostratum), známá na celém území ČR pouze z této lokality,a šášina načernalá (Schoenus nigricans), pro niž je Cikánský dolík jedním ze dvou posledních nalezišť v ČR. Dále jsou zde chráněna společenstva vápnitých slatinišť a bezkolencových luk.
 
Krom výše zmíněných druhů se na lokalitě vyskytují i další vzácné a chráněné rostliny, jako např. mečík bahenní (Gladiolus palustris), kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata), ostřice Hostova (Carex hostina), hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), upolín nejvyšší (Trollius europaeus), jazýček hadí (Ophioglossum vulgatum), třemdava bílá (Dictamnus albus), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice Davallova (Carex davalliana), zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus), ocún jesenní (Colchicum autumnale), oměj pestrý (Aconitum variegatum), oměj šalamounek (Aconitum plicatum) a hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata).
 
Geologicky a geomorfologicky náleží území ke křídovému masivu Džbán, který je tvořen souvrstvím cenomanských jílů, jílovců, pískovců a měkkých slínů a tvrdých spodnoturonských opuk. Nepropustné vrstvy pod tvrdými opukami vytváří význačný, pro území Džbánu typický vodonosný horizont. Po vrstvách bobtnavých měkkých slínů dochází u pramenišť na strmých svazích k častým půdním sesuvům. Jednotlivé vrstvy ve svazích jsou překryty různě zrnitými zvětralinami a sesuvy. Kolem pramenů na vodonosném horizontu jsou malé mokřady s ložisky slatin.
 
Zcela zásadní prioritou je udržení výskytu lněnky zobánkaté a šášiny načernalé na jejich posledních stanovištích v ČR. Oba druhy vyžadují dobré světelné a vlhkostní poměry. Každoročně je proto nutné provádět ruční kosení, a to v období od konce srpna do konce září.