Národní přírodní památka Doupňák

Národní přírodní památka Doupňák byla vyhlášena v roce 1983 na celkové výměře 12,00 hektarů. Rezervace se nachází na okrese Chomutov v Ústeckém kraji při patě Krušných hor, nedaleko města Klášterec nad Ohří ve vrcholové partii Holubího vrchu a přilehlých svahů. Předmětem ochrany je historicky významné mineralogické naleziště ametystů a jaspisů, jež jsou totožné se středověkými drahokamovými obklady na Pražském hradě a Karlštejně.

Podloží NPP tvoří horniny krušnohorského krystalinika, jež jsou zde zastoupené drobnozrnnou až středně zrnitou muskovitickou a dvojslídnou ortorulou. Stáří hornin je zde odhadováno na svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum. Rulou prochází hydrotermální křemenná žíla, která zde nevystupuje na povrch. Její úlomky, které jsou tvořeny zejména nápadným cihlově a masově červeným hematitickým křemenem (jaspisem), se dnes nacházejí na hromadách rulových balvanů na zalesněném svahu. Hromady jsou dokladem zemědělské činnosti v minulosti (od 14. do 18. století), kdy sem byly balvany sneseny z tehdy existujících polí.

Již ve 14. století zde byly v muskovitických a dvojslídných ortorulách nalezeny mocné křemenné žíly s drahokamovými odrůdami – zejména ametystem a jaspisem. Od té doby byly drahé kameny na křemenné žíle intenzivně těženy, především ve 14.,  16. a na počátku 19. století. Pozůstatky po této těžbě nalezneme ještě dnes - v podobě odvalů a zbytku těžební rýhy.
Minerály zde vytěžené byly použity k výzdobě hradu Karlštejn, kaple sv. Václava na Pražském hradě a hradu Tangermünde u Magdeburku.

Zdejší naleziště bylo opětovně nalezeno v 80. letech 20. století. Následně zde byl proveden rozsáhlý, několik let trvající archeologický průzkum, který potvrdil shodu nalezených drahokamových odrůd s kameny použitých k výzdobě uvedených památek.

Samotnou národní přírodní památku, které se nachází ve svahu Krušných hor, pokrývají smíšené nepůvodní lesní porosty s převahou smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a břízy bělokoré, s příměsí dubu.Vegetace zdejších nepůvodních lesů je velmi chudá, nalezneme hojnou metličku křivolakou, různé druhy jestřábníků, keříčky brusnic a např. zvonek okrouhlolistý. Nevyskytuje se zde žádný zvláště chráněný druh.

Rovněž zvířena tohoto maloplošného zvláště chráněného území není nijak význačná. Mimo běžné lesní druhy se zde z chráněných živočichů  vyskytuje při okraji lesních porostů pěnice vlašská a slepýš křehký. Dále pak zde byl zaznamenán výskyt jestřába lesního a veverky obecné.

Z mineralogického hlediska se však jedná o jednoho z nejvýznamnějších zvláště chráněných území severozápadních Čech. Národní přírodní památka Doupňák, stejně jako blízká národní přírodní památka Ciboušov, jsou mineralogicko-archeologickými lokalitami evropského významu. Výjimečnost této lokality tkví především v bohatém výskytu drahokamových odrůd křemene. Bohužel v minulé, ale i současné době je celé zvláště chráněné území trvale devastováno sběrači drahých kamenů, kteří trvale poškozují tuto významnou lokalitu.