Národní přírodní památka Dunajovické kopce

Národní přírodní památka Dunajovické kopce  má rozlohu 107,16 hektaru a tvoří ji západní úbočí dunajovického hřbetu mezi Dolními Dunajovicemi a Dobrým polem, s nadmořskou výškou do 280 m n. m.  Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně teplomilných stepních společenstev travin, bylin a keřů s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů různého stupně ohrožení.
 
Výrazný je protáhlý hřbet tvořený třetihorními mořskými sedimenty, především vápnitými jílovci, prachovci a pískovci, které místy překrývají spraše. Na vrchu Velká Slunečná dominují opuštěné stupňovité terasy s porosty stepního lada. Okolní krajina s rozsáhlými vinicemi je intenzivně zemědělsky obdělávána.
 
Vegetace je tvořena zbytky teplomilných stepních trávníků s převažující ostřicí nízkou (Carex humilis) a kostřavou walliskou (Festuca valesiaca). Bohatá jsou i keřová společenstva s výskytem teplomilných druhů jako mandloň nízká (Amygdalus nana) a početnou slivoní trnkou (Prunus spinosa). Z nejvzácnějších druhů flóry se na lokalitě vyskytuje například šater latnatý (Gypsophila paniculata) a roste zde i nejbohatší středoevropská populace katránu tatarského (Crambe tataria). Místy se dochovala lemová společenstva s kakostem krvavým (Geranium sanquineum) a pozoruhodný je výskyt dalších druhů, jako je například panonský endemit pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii), len chlupatý (Linum hirsutum), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kosatec nízký (Iris pumila), třemdava bílá (Dictamnus albus), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) či kozinec rakouský (Astragalus austriacus) a kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis). Z orchidejí se vyskytují vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač nachový (Orchis purpurea) a pozoruhodné je zastoupení záraz, z nichž k významným patří například záraza hořčíková (Orobanche picridis), záraza alsaská (Orobanche alsatica) nebo zárazovka nachová (Phelipanche purpurea) a další.
 
Na panonskou stepní vegetaci je rovněž vázán výskyt mnoha vzácných živočichů, zejména hmyzu. Vyskytuje se kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a četné druhy motýlů reprezentují například nesytka letní (Chamaespecia crassicornis) či nesytka šalvějová (Chamaespecia colpiformis), soumračník slézový (Carcharodus alceae), ostruháček trnkový (Satyrium spini), ostruháček jilmový (Satyrium w-album), žluťásek čilimníkový (Colias crocea) a silná je zde i jinde mizející populace modráska jetelového (Polyommatus bellargus). Z významných pavouků byli zjištěni například slíďák bradavčitý (Alopecosa solitaria), běžník tmavý (Ozyptila pullata) nebo zápřednice jedovatá (Cheiracanthium punctorium). Z významných druhů ptáků obývají keřovité porosty například ťuhýk obecný (Lanius collurio), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), v dutinách stromů hnízdí dudek chocholatý (Upupa epops) či krutihlav obecný (Jynx torquilla). 
 
Na lokalitě je prováděn management s cílem eliminace invazních druhů, jako je trnovník akát, stepní lada jsou udržována i spásáním ovcemi.