Národní přírodní památka Holý vrch

Národní přírodní památka Holý vrch leží ve Středočeském kraji, a to asi 250 m severovýchodně od obce Lhotka. Toto chráněné území o výměře cca 5,2 ha bylo vyhlášeno v roce 1957. Nadmořská výška se zde pohybuje mezi 230 až 240 m.n.m. Půdy jsou mělké, silně písčité, bez výrazného členění půdního horizontu.
 
V minulosti zřejmě toto území nebývalo vždy zalesněno („Holý vrch“), o čemž svědčí i výskyt jalovce obecného (Juniperus communis) na jižním svahu (ten se zpravidla vyskytuje v lesích, které vznikly zalesněním bývalých pastvin). Vzhledem k současnému věku lesního porostu (cca 120 roků) a jeho dřevinnému složení je možné předpokládat, že na území NPP jde o tzv. „první“ les, který vznikl právě zalesněním bývalé pastviny.
 
V současné době je skoro celé území NPP Holý vrch tvořeno lesními porosty. Až na několik skupinek uprostřed území se jedná o stejnověkou (cca 120 roků starou) porostní skupinu s převahou (zastoupením 95 %) borovice lesní (Pinus sylvestris). Smrk ztepilý (Picea abies) roste převážně podél severozápadního okraje památky mezi skalními výchozy (lesní hospodářský plán u něj uvádí zastoupení 5 %). Vtroušeně se zde vyskytují i další dřeviny (např. bříza, habr, dub a buk).
 
Kromě výše popsaného lesního porostu, ve kterém se vyskytuje populace chráněné rostliny lýkovce vonného (Daphne cneorum), se v tomto území nachází také skalní výchoz stepního charakteru s význačnou květenou. Ze vzácných druhů rostlin zde můžeme najít např. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa joannis) či kavyl sličný (Stipa pulcherrima).
 
Z živočichů byl v této lokalitě zaznamenán jen výskyt běžných druhů bezobratlých (zejména hmyzu) a běžných ptačích druhů lesních a hajních stanovišť - např. drozd zpěvný (Turdus philomelos), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) či mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus). Z ohrožených ptačích druhů se zde příležitostně vyskytuje ťuhýk obecný (Lanius collurio).
 
Prioritním zájmem ochrany tohoto území je zachování a rozšíření populace kriticky ohroženého lýkovce vonného (Daphne cneorum).