Národní přírodní památka Jánský vrch

Předmětem ochrany je plochý hřbet Jánského vrchu u Korozluk s výskytem vzácných  sucho- a teplomilných společenstev na výhřevném čedičovém podkladu. Území má výměru 11,9 ha, vyhlášeno za chráněné bylo v roce 1951. 
 
Vrch je tvořen výlevem čedičové horniny. V jeho bezprostředním sousedství se objevují polohy mosteckého souvrství (porcelanity, vypálené jíly).
 
Geologický podklad spolu se sklonem a expozicí svahu vytváří podmínky pro výskyt sucho- a teplomilných druhů rostlin. Vyskytuje se tu ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), který je zde jako pozůstatek z teplejších období na samé západní hranici areálu rozšíření. Jako kontinentální prvek má centrum výskytu na stepích jižního Ruska a v Turkmenistánu. Najdeme tu dále např. kavyl Ivanův (Stipa joannis), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus), diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum) a koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Botanicky nejcennějšími lokalitami jsou stepní loučka a maloplošné stepní enklávy v lese, který plní spíše ochrannou funkci a jeho druhová skladba je velmi vzdálena přirozenému stavu. 
 
Údaje o fauně jsou neúplné, v území byl dosud proveden jen průzkum denních motýlů, který prokázal také výskyt ohrožených druhů vázaných na bezlesí nebo lesostep, jako jsou např. soumračník skořicový (Spialia sertorius), ostruháček trnkový (Satyrium spini) nebo bělásek ovocný (Aporia crataegi).
 
Lesní porost je silně pozměněn, tvoří jej domácí i introdukované dřeviny. Jeho význam spočívá ve vytváření ochranného rámce cenných částí území a jejich izolace od blízké zástavby obce Korozluky           
 
Území se neobejde bez pravidelných asanačních zásahů (likvidace akátu a žanovce). Citelně tu chybí dřívější formy hospodaření, zejména pastva ovcí. Okraje území naopak trpí blízkostí zástavby venkovského sídla a svérázným využíváním zázemí několika usedlostí.