Národní přírodní památka Jeskyně Na Pomezí

NPP Jeskyně Na Pomezí je zalesněný svah po levé straně silnice z Lipové-lázní do Vápenné. Chráněné území o výměře 11,74 ha leží v nadmořské výšce 520 - 590 m.

Jedná se o krasové území s bohatě rozvinutými podzemními i povrchovými krasovými fenomeny a typickou vegetací. Na malém území jsou vyvinuty výrazné povrchové krasové jevy (škrapy, závrty, paleoponory, aktivní ponor a vývěr) a mnohem významnější podzemní krasové jevy. V jeskyni je bohatá krápníková výzdoba, zejména stalaktity, stalagmity a nátekové formy.

Většinu území pokrývá nepůvodní smrkový les, jen ve východní skalnaté části roste bučina s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a smrku ztepilého (Picea abies). Botanicky nejzajímavější je nevelký zbytek vápnomilné bučiny s výstupy vápencových skal a navazující prameništní druhově bohatá louka s výskytem vstavačovitých, která byla do NPP zahrnuta při rozšíření chráněného území v roce 2009. Ze vzácných a ohrožených druhů rostlin lze uvést například sleziník zelený (Asplenium viride), vratičku měsíční (Botrychium lunaria), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač mužský (Orchis mascula).

Jeskyně jsou významným zimovištěm letounů, zejména vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a netopýra velkého (Myotis myotis). Dosud bylo zaznamenáno 11 zimujících druhů. V prostoru vlhké louky bylo zjištěno charakteristické společenstvo denních motýlů – například perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe).

V současné době probíhá dle plánu péče postupná obnova porostů směřovaná k úpravě druhové skladby ve prospěch původního buku, jedle, javoru klenu, jasanu a dalších listnáčů.