Národní přírodní památka Jeskyně Pekárna

Národní přírodní památka se nachází v levém svahu údolí Říčky východně od obce Hostěnice. Patří k  nejstarším chráněným územím, vyhlášena byla již roku 1933. Její výměra činí 14,00 ha. Je budována ve světlešedých vilémovických vápencích.

Jeskyně Pekárna s mohutným portálem je nejvýznačnějším sídlištěm lovců sobů (kultura magdalenien) z období před cca 12.000 – 15.000 lety nejen v Moravském krasu, ale i z pohledu širšího regionu. Jeskyni proslavily zejména nálezy rytin na žebrech koní (rytina souboje bizonů - nález prof. K. Absolona z roku 1927 a rytina pasoucích se koní  – nález doc. Klímy z roku 1963), kostěné harpuny k lovu ryb, dva rytinami zvířecích hlav zdobené lžícovité předměty  vyřezané ze spodních koňských čelistí, figurka venuše  z mamutoviny a mnoho jiných. V portálu jeskyně Kůlnička byl objeven dětský pohřeb, pravděpodobně únětické kultury.
Z povrchových krasových jevů se zde nacházejí drobná škrapová pole a závrty.

Lesy chráněného území si do značné míry zachovaly přirozený charakter. Typická je vegetační inverze. Ve stromovém patře dna údolí převládá jasan ztepilý a uměle vysazený smrk ztepilý. V podrostu je doprovází např. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), jarmanka větší (Astrantia major), prvosenka vyšší (Primula elatior), nápadný áron karpatský (Arum cylindraceum), chráněná lilie zlatohlávek (Lilium martagon) aj. Svahy zarůstají suťovými lesy s bukem, javorem klenem, lípou velkolistou, v podrostu s bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), kyčelnicí devítilistou (Dentaria eneaphyllos), samorostlíkem klasnatým (Actaea spicata) aj. Vegetace náhorní krasové plošiny odpovídá dubohabřinám. Převládá habr obecný s vtroušeným dubem zimním, v bylinném podrostu s ostřicí chlupatou, strdivkou nící, chráněnými vemeníkem dvoulistým (Platanthera bifolia), okroticí červenou (Cephalanthera rubra) aj.

Jeskyně Pekárna je významná z hlediska výskytu netopýrů mimo zimní období. Nejčastější jsou netopýr ušatý, n. vodní, n. velký, n. černý a n. večerní. Z motýlů byla v okolí jeskyně zjištěna vzácná můra vyšších poloh osenice šedonachová.

Území národní přírodní památky patří k turisticky nejnavštěvovanějším územím Moravského krasu. Jeho přírodní i historické zajímavosti přibližuje naučná stezka.