Národní přírodní památka Kalendář věků

Dno a svahy opuštěné cihelny při východním okraji Dolních Věstonic asi 0,5 km od středu obce. Katastrální území: Dolní Věstonice, výměra: 0,45 ha, nadmořská výška: 180–205 m, vyhlášeno: 2005. Stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší odkrytý v profilu na severním úpatí Pavlovských vrchů.

Podél Dyje, tekoucí přibližně již dnešním údolím věstonické brány, vznikal terasový systém fluviálních akumulací od spodního pleistocénu až po holocén. Tento kvartérní pokryv tvoří pleistocenní fluviální sedimenty (písčité štěrky) v několika výškových úrovních a deluviální a eolické sedimenty (spraše, naváté písky) s fosilními půdami P I–X. Časté jsou v nich kryogenní jevy. Spolu s předkvartérním podkladem jsou postiženy sesuvy. Dobře vyvinuté odkryté sprašové vrstvy se nacházejí v opuštěné cihelně Kalendář věků, kde byl těžbou odkryt profil o výšce asi 20 m, v jehož středu byl po ukončení těžby vytvořen vertikální zářez obdélníkového profilu.

Ve stěně cihelny je odkryta mocná vrstva spraše svrchnorisského stáří s malakofaunou. Na této spraši je vyvinuta hnědozem (půdní komplex III – R/W) a nad ní tři černohnědé horizonty humózní černozemě (půdní komplex II), oddělené splachy a spraší. Parahnědozem je bez fosilií a pylu, zatímco komplex černozemí a jejich mezivrstvy obsahují stepní faunu. Ve spodní černozemi a spraši mezi spodní a střední černozemí jsou přimíšeny schránky teplomilných měkkýšů. Půdní komplexy III a II jsou překryty mocným soborem nejmladších spraší, jež jsou rozděleny tenkou světlehnědou vrstvou, které odpovídá půdní komplex I. Tento nejmladší půdní komplex je stratigraficky významný, protože gravetienský (pavlovienský) horizont (29–22 tis. let) spočívá na povrchu. Pro kulturní vrstvu pavlovienu jsou typické časté nálezy jedle a smrku. Méně odolné stepní prvky se ojediněle objevují uvnitř půdního komplexu I, který je však vlivem dekalcifikace převážně sterilní. Jsou nahrazeny tundrovými druhy spjatými se šedavým horizontem iniciálního pseudogleje. Na povrchu je vyvinuta recentní černozem. V příslušných sprašových horizontech často nacházíme vürmskou faunu (mamut, srstnatý nosorožec, sob, vlk, liška aj.).

Ve dně cihelny bylo vrty zjištěno další 15 m mocné souvrství spraší, svahových sedimentů a fluviálních písků s ojedinělými štěrčíky a se dvěma půdními komplexy.

Při speleologickém průzkumu blízkého okolí opuštěné cihelny byla v roce 2000 mimo jiné zmapována podzemní prostora poblíž vinárny U Langrů, která byla nazvána Netopýří jeskyně. Celková délka této jeskyně je asi 70 m a hloubka 20 m. Při tomto průzkumu byly v okolí Kalendáře věků popsány i další podzemní prostory a jiné pseudokrasové jevy.

Na dně pískovny se nachází částečně sešlapávaný trávník s účastí teplomilnějších ruderálních druhů. Část dna a přilehlou jižní stěnu kryje porost s převahou trnovníku akátu. Z pozoruhodnějších druhů byl v pískovně pozorován mák bělokvětý a večernice lesní (Hesperis sylvestris).

Lokalita je významná především z hlediska výskytu mnoha druhů blanokřídlého hmyzu, hlavně samotářských včel (např. Andrena morawitzi, A. fulva, Osmia leucogastra). V přilehlých podzemních prostorech byli jednotlivě nalezeni zimující vrápenci malí (Rhinolophus hipposideros).

Na území dnešního Kalendáře věků byly v minulosti těženy cihlářské hlíny a později také materiál pro stavbu ochranných hrází vodního díla Nové Mlýny. Po ukončení těžby sloužila cihelna jako občasné tábořiště. Nyní ji využívá a udržuje místní myslivecké sdružení.

Vlastní sprašový profil byl od ukončení těžby postihován místními sesuvy vyvolanými zvětráváním. Na rychlost sesuvů a destrukci stěny měla vliv také voda pronikající do vrstev profilu z nezaslepených větracích komínů zasypaného vinného sklepa, ústících několik metrů od horní hrany cihelny. Tyto komíny jsou v současné době zasypány a srážková voda již touto cestou do profilu pravděpodobně neproniká.

V roce 2004 byl v severovýchodní stěně cihelny vyřezán mladý porost pajasanu žláznatého. Na části dna a v jižní stěně však ještě stále zůstává asi 0,1 ha porostu s převahou trnovníku akátu, který bude nutno odstranit.