Národní přírodní památka Kaproun

Národní přírodní památka Kaproun byla vyhlášena r. 1987 jako přírodní výtvor a v r. 1992 převedena do kategorie národní přírodní památka. Lokalita o rozloze 2,92 ha se nachází v katastru obce Kaproun, okres Jindřichův Hradec.
 
Lokalita leží v terénní sníženině, jíž protéká pramenný úsek Dračice a je řazeno do zóny výskytu podmáčených rohozcových smrčin (Mastigobryo-Piceetum).
 
Předmětem ochrany je zbytková populace kriticky ohroženého druhu – prstnatce Traunsteinerova (Dactylorhiza traunsteineri) na lučním rašeliništi. Vegetace je tvořena ostřicovými společenstvy rašelinných luk sv.  Caricion fuscae s přechody k společenstvům sv. Molinion a sv. Violion caninae. Význačnými rostlinnými druhy jsou: zábělník bahenní (Potentilla palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostřice ježatá (Carex echinata), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), hadí mord nízký ( Scorzonera humilis), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), prha arnika (Arnica montana), pleška stopkatá (Willemetia stipitata).

 V r. 1976 zde byla objevena početná populace prstnatce Traunsteinerova (Dactylorhiza traunsteineri). Po odvodnění okolních pozemků prstnatec téměř vyhynul. Od r. 1995 zde opět pravidelně prstnatce vykvétají, v r. 2008 dokonce 9 kvetoucích rostlin. Kolem rybníčku, který je součástí NPP, je zachován úzký lem litorálních vysokých ostřic (Caricetum rostratae) s výskytem přesličky poříční (Equisetum fluviatile). Až do r. 1988 zde hojně rostl leknín bělostný (Nymphaea candida).
 
V rybníčku žije i několik druhů měkkýšů, včetně zvláště chráněné škeble rybničné (Anodonta cygnea). Ve vodním prostředí záchytného příkopu, chráněném před vyžíracím tlakem ryb, se vyvíjí 23 druhů vážek. Žijí zde chráněný střevlík Carabus arcensis, tyrfofilní střevlíček Pterostichus diligens, méně běžní humikolní drabčíci Stenus latifrons a Astenus brevelytratus a vzácný nosatec Apion sorbi. Mezi příslušníky dvoukřídlého hmyzu je pozoruhodný výskyt vzácných druhů s dosud málo známou binomií, zelenušky Elachiptera diasteme a bedlobytky Brevicornu sericoma. V rybníku se rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan ostronosý (Rana arvalis), v obvodovém kanálu je početný skokan krátkonohý (Rana lessonae).