Národní přírodní památka Kleneč

Jihozápadně orientovaná písečná stráň východně od obce Kleneč, naleziště endemického hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus). Za chráněné bylo území vyhlášeno v roce 1976 na výměře 5,35 ha. Avšak již dávno předtím, tj. v roce 1934, území za přírodní rezervaci označil tehdejší Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Roudnici nad Labem. 
 
Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty české křídové pánve. Vápnité a slínité usazeniny středního turonu jsou překryty čtvrtohorní pleistocenní terasou řeky Labe a mladšími písčitohlinitými sedimenty. Štěrkopísky labské terasy na lokalitě místy přímo vycházejí na povrch, půdy jsou výrazně písčité. 
 
Travnatou stráňku pokrývají pískomilná travinná společenstva. Charakterizuje je tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), kostřava ovčí (Festuca ovina), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), trávnička obecná (Armeria vulgaris), mochna písečná (Potentilla arenaria), udáván je výskyt kostřavy písečné (Festuca psamophilla). Endemický hvozdík písečný český je striktně vázán právě na tato stanoviště, ta však v okolí vlivem přirozené sukcese vymizela. Kleneč je tak jeho jediným místem výskytu . 
 
Významná je především fauna bezobratlých. Byl zde zaznamenán výskyt více jak 150ti druhů hmyzu, z toho více než 100 druhů brouků (např. tesařík Stenurella bifasciata, střevlíci Masoreus wetterhalli, Licinus depressus, z ostatních čeledí např. Coptocephala rubicunda nebo Thalycra fervida. Žije zde i zvláště chráněný lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae) a 12 druhů mravenců, z nichž tři druhy patří do kategorie zvláště chráněných (Formica cunicularia, F. fusca, F. rufibarbis). 
 
Součástí chráněného území je lesní porost tvořený borovicí lesní a problematickým náletovým akátem. 
 
Místo bylo v minulosti vypásáno, byly zde otevřené, často narušované písčiny. Po ukončení pastvy se bylinný porost změnil v uzavřený trávník s drnem, plocha začala zarůstat dřevinami a místy i třtinou křovištní. Následoval silný útlum populace hvozdíku, bylo proto nutno přistoupit k provádění speciálních zásahů (pravidelné odstraňování náletových dřevin, kosení, rozrušování drnu) a k záchranné kultivaci (hvozdík písečný český je zařazen do záchranných programů MŽP). Lokalita je součástí soustavy Natura 2000, předmětem ochrany jsou společenstva s uvedeným hvozdíkem.       
 
Pozn.: Není bez zajímavosti, že obec Kleneč má hvozdík jako součást svého znaku.