Národní přírodní památka Klonk

Klonk má světový stratigrafický význam, nachází se zde hranice mezi dvěma staroprvohorními útvary, silurem a devonem. Rozkládá se na ploše 8,9 ha v nadmořské výšce 322 až 418 metrů. Leží na katastrálním území obce Suchomasty. Byla vyhlášena v roce 1977.

Severně od Suchomast se nad Suchomastským potokem nachází příkrý sráz zvaný Klonk. Budují ho vrstvy svrchního siluru a spodního devonu. Pravou, jižní část výchozu tvoří tufitické břidlice a vápence kopaninského souvrství. Stratigraficky významná je však levá, severnější část, kde vystupuje požárské souvrství nejvyššího siluru a spodní polohy lochkovského souvrství nejnižšího devonu. Nejvyšší silur i spodní devon je zde shodně litologicky vyvinut jako tmavě šedé, většinou jemnozrnné deskovité vápence, střídající se rytmicky s vložkami vápnitých břidlic. V hraničním intervalu není žádná faciální změna a profil tvoří jediný kontinuitní sled.

Vlastní hranice mezi silurem a devonem je vedena podle nástupu vůdčího graptolita Monograptus uniformis, který tvoří ve světovém měřítku nejnižší devonskou graptolitovou zónu. Graptoliti jsou zde provázeni dalšími stratigraficky významnými skupinami živočichů, jejichž společný výskyt zaručuje vzájemnou kontrolu stratigrafických dat i široké mezinárodní srovnání. Jsou to zejména trilobiti, z nichž bázi devonu charakterizuje výskyt druhu Warburgella rugulosa. Z dalších vůdčích zkamenělin jsou zde konodonti druhu Icriodus woschmidti a Angochitina chlupaci. Vůdčí druhy provází četná další fauna, jako loděnkovití, graptoliti, trilobiti, mlži, plži, ramenonožci, fylokaridní korýši aj. Vzácně zde byly nalezeny i zbytky suchozemské flóry. Sled hraničních vrstev je na Klonku odkryt bez jakéhokoliv negativního tektonického porušení. Jednotlivé vrstvy jsou v odkryvu číslovány, vlastní hranice mezi silurem a devonem probíhá uvnitř vrstvy č. 20. 

Klonk byl vybrán za stratotyp hranice silur - devon po široké mezinárodní diskusi a mnoha revizních cestách po světových silursko - devonských oblastech. Konečné rozhodnutí o volbě stratotypu bylo přijato Mezinárodní stratigrafickou komisí na zasedání 24. mezinárodního geologického kongresu v Montrealu roku 1972. Klonk je prvním stratotypem hranice mezi geologickými útvary, který byl přijat podle nových exaktních zásad stratigrafické klasifikace.

Příkrý sráz Klonk u Suchomast je jako světově významný geologický odkryv chráněn. Roku 1977 byl vyhlášen jako chráněný přírodní výtvor (dnes národní přírodní památka). Pod Klonkem byl roku 1977 zřízen památník, který symbolizuje dvě geologické vrstvy spjaté mezinárodním usnesením. Památník je dílem akademického sochaře Jiřího Novotného, je vyroben ze zbuzanského mramoru (dvorecko - prokopské vápence), váží 6 tun a je vůbec prvním památníkem svého druhu.