Národní přírodní památka Komorní hůrka

Nadmořská výška: 475 – 503,4 m n. m., výměra: 7,08 ha, vyhlášení: 1951, nově 1988 

Komorní hůrka patří do skupiny nejmladších sopek na území České republiky. Její aktivita je datována na období před 726 tisíci lety. O její výzkum i popularitu se zasloužil německý básník J. W. Goethe, známý též objevem nedaleké nejmladší sopky na našem území - Železné hůrky. Chráněné území se nachází v blízkosti Chebu a Františkových Lázní. Veřejnosti je přístupné po značené naučné stezce. Ta návštěvníka zavede k nejvýznamnějším přírodovědným i historickým místům této lokality. 

Sopečný vrch melilitického nefelinitu s příměsí olivínu je mírně vystouplý nad okolní krajinu tvořenou převážně fylitickými břidlicemi. Původní profil je narušen dřívější rozsáhlou těžbou kamene a sypkých sopečných vyvrženin ve východní části lokality. Ve vytvořeném odkryvu nacházíme četný vulkanický materiál (popel a menší sopečné pumy - obvykle do velikosti 12 centimetrů) a také vypálené úlomky hornin z podloží sopky – fylity, kvarcity a křemen.

Rozsáhlé území chráněné lokality, zahrnující zalesněný vrch i travní společenstva vytvořená na místě dřívějšího lomu, jsou domovem celé řady významných a jedinečných rostlinných druhů. Hojně rozšířen je vstavač kukačka (Orchis morio). Teplomilné druhy zastupuje penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum), užanka lékařská (Cynoglossum officinale) a ovsíř pýřitý (Avenula pubescens). Z ostatních pak zasluhuje pozornost výskyt zběhovce lesního (Ajuga genevensis), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), ostřice jarní (Carex caryophyllea) a mochna jarní (Potentilla tabernaemontani). 

Prohřáté jižní svahy sopky a vlhké chladnější lesní porosty v severní části území jsou předpokladem velkého množství rozličných živočišných druhů, zejména z řádu hmyzu. Při systematickém průzkumu bylo na lokalitě zjištěno 73 druhů dravých střevlíkovitých brouků. Z ostatních pak vzácný nosatec Bagous diglyptus a mandelinka Gonioctena olivacea. Pozorován byl také křižák pruhovaný (Agriope bruennichi), který byl donedávna znám jen z teplých oblastí jižní Moravy.