Národní přírodní památka Křéby se nachází v okrese Kroměříž, v katastrálním území Prasklice, zhruba 0,6 km východně od obce Koválovice-Osíčany. Byla vyhlášena v roce 1956 a její rozloha činí 3,52 ha. Památku tvoří tři ostrůvky travnatých svahů na pravém údolním svahu potoka Tištínka.

Území leží v teplé klimatické oblasti T2. Z geomorfologického hlediska náleží do celku Litenčická pahorkatina, nadmořská výška se pohybuje od 228 do 277 m n.m. V geologickém podloží převládají vápnité jíly a písky karpatské předhlubně, půdní pokryv tvoří převážně kambizem a hnědozemě. Menší část rezervace zaujímá zarostlý lůmek po těžbě štěrkopísku.
 
V území se vyskytuje teplomilná travinobylinná vegetace s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin. Převládající travnatý porost náleží do svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, v němž dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a smldník jelenní (Peucedanum cervaria), místy přerušené ostrůvky s kavylem vláskovitým (Stipa capillata) a kavylem Ivanovým (Stipa joannis). Z vzácných a chráněných druhů je možné nalézt např. lněnku Dollinerovu (Thesium dollineri), česnek kulovitý (Allium rotundum), černuchu rolní (Nigella arvensis), {REF:7517|len žlutý (Linum flavum)}, l. tenkolistý (L. tenuifolium), hvězdnici chlumní (Aster amellus), {REF:7515|vstavač nachový (Orchis purpurea)}, koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), {REF:7520|sasanku lesní (Anemone sylvestris)}, hrachor širolistý (Lathyrus latifolius) a další. Uvádí se nález vzácné stepní houby hlívy máčkové (Pleurotus eryngii).
 
Lokalita má význam jako útočiště živočichů v zemědělsky intenzivně využívané krajině. K zajímavým entomologickým nálezům patří střevlíčci Ophonus strictus, Panageus bipustulatus a Demetrias atricapillus, kudlanka nábožná (Mantis religiosa), motýli modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), jasnobarvec hledíkový (Omphalophana antirrhini) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Z ptáků zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio).


Fatal error: in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/europarc/system/class.fasttemplate.php(287) : eval()'d code on line 572