Národní přírodní památka Křéby

Národní přírodní památka Křéby se nachází v okrese Kroměříž, v katastrálním území Prasklice, zhruba 0,6 km východně od obce Koválovice-Osíčany. Byla vyhlášena v roce 1956 a její rozloha činí 3,52 ha. Památku tvoří tři ostrůvky travnatých svahů na pravém údolním svahu potoka Tištínka.

Území leží v teplé klimatické oblasti T2. Z geomorfologického hlediska náleží do celku Litenčická pahorkatina, nadmořská výška se pohybuje od 228 do 277 m n.m. V geologickém podloží převládají vápnité jíly a písky karpatské předhlubně, půdní pokryv tvoří převážně kambizem a hnědozemě. Menší část rezervace zaujímá zarostlý lůmek po těžbě štěrkopísku.
 
V území se vyskytuje teplomilná travinobylinná vegetace s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin. Převládající travnatý porost náleží do svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, v němž dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a smldník jelenní (Peucedanum cervaria), místy přerušené ostrůvky s kavylem vláskovitým (Stipa capillata) a kavylem Ivanovým (Stipa joannis). Z vzácných a chráněných druhů je možné nalézt např. lněnku Dollinerovu (Thesium dollineri), česnek kulovitý (Allium rotundum), černuchu rolní (Nigella arvensis), len žlutý (Linum flavum), l. tenkolistý (L. tenuifolium), hvězdnici chlumní (Aster amellus), vstavač nachový (Orchis purpurea), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sasanku lesní (Anemone sylvestris), hrachor širolistý (Lathyrus latifolius) a další. Uvádí se nález vzácné stepní houby hlívy máčkové (Pleurotus eryngii).
 
Lokalita má význam jako útočiště živočichů v zemědělsky intenzivně využívané krajině. K zajímavým entomologickým nálezům patří střevlíčci Ophonus strictus, Panageus bipustulatus a Demetrias atricapillus, kudlanka nábožná (Mantis religiosa), motýli modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), jasnobarvec hledíkový (Omphalophana antirrhini) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Z ptáků zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio).