Národní přírodní památka Křížky

Vyhlášení: 1962, katastrální území: Prameny, výměra: 4 ha, Nadmořská výška: 788 – 817 m n.m.
 
Zvláště chráněné území je tvořeno odlesněnou hadcovou skalkou se třemi kříži na svém vrcholu. Leží přibližně 1,5 kilometru severně od Pramenů. Je domovem vzácnějších rostlinných a živočišných druhů Slavkovského lesa, zejména rostlinného endemitu rožce kuřičkolistého. Z důvodu ochrany je přístup na lokalitu omezen. S jedinečností národní přírodní památky Křížky a sousední národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky seznamují návštěvníka instalované informační panely. 
 
Geologická stavba NPP Křížky je velmi jednoduchá, neboť zahrnuje část morfologicky výrazného hřbetu, tvořeného serpentinitem (hadcem). Serpentinity jsou zelenavě šedočerné, celistvé horniny, s drobnými vyrostlicemi přeměněného pyroxenu, drobnými žilkami aktinolitového azbestu a shluky mastkových šupinek. V nerostném složení převládá jemný antigorit, proniklý rudným pigmentem magnetitu a chromitu, chlorit, vzácně akcesorický spinel, rutil a místy relikty bronzitu s tremolitem. Sekundární přeměnou vzniká hnědočerný opál.

V blízkosti NPP Křížky několik dalších skalních výchozů hadce menší rozlohy.
 
Rozpadající se hadcová hornina tvoří vzhledem k svému chemickému složení selektivní substrát, k němuž jsou vázány určité druhy rostlin. V prvé řadě je to velmi vzácný rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), který je endemitem této lokality, tj. nebyl nalezen nikde ve světě mimo obvod hadců Slavkovského lesa a kriticky ohrožený svízel sudetský (Galium sudeticum). Z dalších významných rostlin jsou to hlavně hadcové druhy kapradin, přítomných ve sklaních štěrbinách, teráskách a suti: sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Nalezneme zde i sleziník severní (Asplenium septentrionale) a na vřesovišti drobnou vratičku měsíční (Botrychium lunaria).

Zejména v jarních měsících jsou skalky ozdobeny nespočtem růžových kvítků vřesovce pleťového (Erica carnea) a později vřesu obecného (Calluna vulgaris). Vřesoviště a krátkostébelnaté trávníky jsou vhodným biotopem zimostrázku alpského (Polygala chamaebuxus), léčivky prhy arniky (Arnica montana), kociánku dvoudomého (Antennaria dioica) a vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia).      
 
Odlesněné hadcové skalky a jejich blízké okolí jsou domovem řady vzácných a chráněných, zejména bezobratlých, živočichů. Příkladem jsou nálezy sarančete Psophus stridulus, motýlů otakárka fenyklového (Papilio machaon) a žluťáska borůvkového (Colias paleano), žijícího na zdejších porostech vlochyně. Z plazů je zastoupena zmije obecná (Vipera berus), užovka hladká (Coronella austriaca), slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis).