Národní přírodní památka Letiště Letňany

NPP Letňanské letiště byla vyhlášena dne 3. května 2005 za účelem ochrany kriticky ohroženého druhu sysla obecného (Spermophilus citellus). Rozkládá se na ploše 468 983 mcsup2 s ochranným pásmem o výměře 163 377 m².

Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých (Sciuridae), který je původně vázaný na stepní prostředí. Na naše území se tento druh dostal až s rozvojem zemědělství a v minulosti patřil k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin. Mnohdy byl dokonce tak hojný, že byl považován za polního škůdce. Se změnou přístupu k zemědělskému obhospodařování krajiny a zaváděním nových technologií v 50. letech 20. století však začalo docházet k prudkému úbytku jeho početnosti, který pokračuje dodnes.

Sysel potřebuje krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované, které mu umožňují náležitý rozhled po okolí, což mu zajišťuje ochranu před predátory a přehled o ostatních členech kolonie. Podle mapování provedeného v roce 2005 žije sysel v ČR na posledních 26 lokalitách. Většina z nich je vázána na poněkud netradiční stanoviště, jako např. sportovní letiště, golfová hřiště, chatové kolonie či tábořiště, kde se nacházejí pravidelně kosené plochy s dlouhodobě nízkým travním porostem. Jednotlivé lokality jsou však velice izolované a většinou málo početné, a jsou proto velmi ohrožené.

Nejvýznamnější lokalitou sysla obecného v rámci celé ČR je v současnosti letiště v Letňanech, kde žije přibližně 400–500 jedinců tohoto druhu.
 
Způsob života sysla obecného
Sysel má výrazně denní aktivitu a žije pospolitě v koloniích. Každý jedinec obývá noru, která má obvykle několik východů a může být i několik metrů dlouhá a metr hluboká. Sysel svou noru každoročně obnovuje a zvětšuje i počet jejích vchodů. Zde se ukrývá v případě nebezpečí, v noci a také v období zimního spánku.

Do zimního spánku upadají dospělé samice již v polovině srpna, o něco později je následují dospělí samci. Mláďata je za příznivého počasí možné pozorovat ještě počátkem října. Na rozdíl od křečků si sysli nevytvářejí žádné zásoby potravy. Během zimního spánku jsou proto odkázáni pouze na zásoby podkožního tuku, které si vytvářejí během léta a které mohou tvořit až jednu třetinu jejich tělesné hmotnosti. Ze zimního spánku se obvykle probouzejí během měsíce března.

Dva až tři týdny po probuzení nastává období páření. Následně po 24 dnech březosti rodí samice obvykle pět holých a slepých mláďat (počet mláďat může kolísat od 1 do 11). Mláďata poprvé opouštějí mateřskou noru v polovině června, tedy přibližně měsíc po svém narození. V této době váží okolo 50 g, avšak do podzimu dokáží svou hmotnost až pětkrát zvýšit. Pohlavně syslové dospívají po prvním přezimování.

Za potravu slouží syslům semena, listy, květy i kořínky trav a bylin. Rádi loví drobný hmyz jako jsou saranče, kobylky, cvrčci a brouci. Nepohrdnou ani hrabošem nebo vajíčky na zemi hnízdících ptáků.
 
Ochranou biotopu sysla zajišťujeme příznivé prostředí i dalším, mnohem nenápadnějším, ale často také vzácným organismům. Jedním z nich je např. nevelký oválný černohnědě zbarvený vrubounovitý brouk Onthophagus vitulus, který se může vyvíjet jedině v syslím trusu.
 
Vyhlášením chráněného území NPP Letňanské letiště se nemění dosavadní využití této plochy jako letiště. Pokud má být zajištěno další přežívání sysla na této lokalitě, je zde třeba i nadále pokračovat v dosavadním způsobu obhospodařování, tj. pravidelném a častém sečení celé plochy, které syslům ideálně vyhovuje.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a z bezpečnostních důvodů proto prosíme návštěvníky o dodržování těchto pravidel:

  1. Na celé ploše NPP a ochranného pásma platí zákaz volného pobíhání psů, neboť psi vyhrabávají syslí nory, čímž ohrožují nejen život zvířat, ale také bezpečnost leteckého provozu.
  2. Pohyb osob, které nejsou leteckým personálem, je možný pouze mimo prostor vymezený červenobílým značením hranic pohybové plochy.
  3. Vrtule letounů a lana od navijáku mohou způsobit smrtelná zranění, proto je zakázáno se k letadlům a navijákům přibližovat bez doprovodu.
  4. Z důvodu bezpečnosti není dovoleno přecházet vzletovou a přistávací dráhu a prostor v ose sestupu letadel.