Národní přírodní památka Lužní potok

Výměra: 123 ha, nadmořská výška: 551-613 m m. n., vyhlášení: Rok 1989.
 
Lužní potok tvoří přirozenou hranici se Spolkovou republikou Německo. Spolu s několika přítoky je domovem kriticky ohroženého mlže perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).

Pro hraniční část toku je zpracován společný česko-bavorský projekt „Plán péče o vody v hraničním úseku Lužního potoka“, na jehož základě se na lokalitě provádí zásahy člověka vedoucí k zabezpečení stávající populace vodního živočicha a zlepšení podmínek jeho reprodukce. 
 
Převážnou část chráněného území tvoří nivní údolí Lužního potoka s písčitojílovými a hlinitojílovými náplavy. Podloží přilehlých zalesněných svahů Smolnice (607 m.n.m.) je budováno chloriticko-sericitickým fylitem s příměsí křemene. 
 
Významný podíl území je zalesněn smrkovými a borovými porosty s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica) a břízy bělokoré (Betula pendula). Samotný tok Lužního potoka a četná prameniště doprovází olše lepkavá (Alnus glutinosa) a některé druhy vrb.

V nivě potoka a menších rašeliništích nalezneme významné druhy bylin chráněného území – klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata) a zevar nejmenší (Sparganium minimum). Ve vodním toku byla objevena vzácná ruducha (Batrachospermum moniliforme).
 
Nejvýznamnějším druhem a zároveň hlavním předmětem ochrany národní přírodní památky je perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). Z vodních živočichů jmenujme také hojnou populaci raka říčního (Astacus astacus) a mihule potoční (Lampetra planeri).