Národní přírodní památka Malhotky

Národní přírodní památka Malhotky má rozlohu 9,47 hektaru a nachází se v katastrálním území Nevojice, severně při silnici z Bučovic do Uherského Hradiště. Byla vyhlášena v roce 1981 k ochraně pestrých teplomilných společenstev travnatých a keřovitých svahů s navazujícími porosty světlých listnatých lesů. Cenná stepní společenstva se nacházejí na jižně orientovaných svazích, na které při jejich horní hraně navazuje lesní vegetace.
 
Členitý makroreliéf tvoří strmé kamenité a hlinité svahy, modelované erozní činností Litavy ve vápnitých horninách ždánického flyše. Místy je skalní podloží překryto sprašemi a četné jsou projevy gravitačního sesouvání a zvlnění půdního pokryvu. Místy jsou patrny pozůstatky antropogenních terasovitých úprav terénu s ovocnými sady.
 
Teplomilná flóra je zastoupena stepní a travní vegetací s bohatým podílem zvláště chráněných druhů rostlin. Z orchidejí se vyskytuje silná populace vstavače nachového (Orchis purpurea) a vstavače vojenského (Orchis militaris), u kterých lze pozorovat četné projevy mezidruhového křížení. Zastoupena je i pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Z dalších chráněných druhů, typických pro panonské lokality jižní Moravy, se vyskytují například modřenec chocholatý (Muscari comosum), hlaváček jarní (Adonis vernalis), třemdava bílá (Dictamnus albus), sasanka lesní (Anemone sylvestris), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), česnek žlutý (Allium flavum)  či oman vrbolistý (Lnula salicina).
 
Cennější části lesního porostu tvoří především teplomilné doubravy s výskytem dubu pýřitého (Quercus pubescens). Ve stínu lesního podrostu se vyskytují další orchideje okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). K typickým lesním druhům bohatých humózních půd zde patří i konvalinka vonná (Convallaria majalis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), mírnější zastínění vyhledává i kamejka modronachová (Lithospermum pupurocaeruleum), tvořící zde husté porosty. Na lokalitě byly dokumentovány i četné vzácné druhy hub, jako např. hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus).
 
Z fauny se vyskytují četní zástupci hmyzu, z brouků je to např. svižník polní (Cicindela campestris) či zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), dále jsou to početní mravenci a z pavouků se vyskytuje např. sklípkánek Atypus piceus. Velmi pestré je i zastoupení motýlů, jako např. vřetenuška ligrusová, (Zygaena carniolica), ostruháček trnkový (Satirium spini), modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis) či okáč ovsový (Minois dryas). Ze vzácnějších obratlovců se vyskytuje užovka hladká (Coronella austriaca) a ptáky reprezentuje např. ťuhýk obecný (Lanius collurio) či krutihlav obecný (Jynx torquilla).