Národní přírodní památka Na Adamcích

Národní přírodní památka Na Adamcích má rozlohu 7,47 hektaru a nachází se na úbočích kopce Homole (273 m n. m.) v katastrálním území Želetice u Kyjova. Byla vyhlášena v roce 1972 k ochraně teplomilných travních a keřovitých společenstev s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů různého stupně ohrožení.
 
Charakteristický je silně zvlněný makroreliéf porostlý společenstvy subpanonských stepních trávníků, které se utvořily na vápnitých horninách ždánického flyše, místy překrytých sprašovými hlínami. Morfologicky dominuje protáhlé uzavřené údolí se strmými svahy, tvořícími přírodní amfiteátr, na jehož menší části se nacházejí terasy porostlé starým třešňovým sadem. Okolní mírněji zvlněné plošiny jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány.
 
Vegetaci tvoří především teplomilná luční společenstva, jejichž složení se mění podle orientace svahů vůči světovým stranám. Z velmi vzácných a kriticky ohrožených druhů flóry se na lokalitě vyskytují lýkovec vonný (Daphne cneorum), hadinec nachový (Echium russicum) a třezalka ozdobná (Hypericum elegans). V úzkolistých stepních trávnících převažují kostřava walliská (Festuca valesiaca) a ostřice nízká (Carex humilis), při okrajích stepi dominují společenstva s kakostem krvavým (Geranium sanquineum). Východně orientovaný svah pokrývají rozsáhlé porosty třemdavy bílé (Dictamnus albus) se vzácným výskytem kozince dánského (Astragalus danicus) a četní jsou další zástupci teplomilné flóry, jako kosatec nízký (Iris pumila), kavyl Ivanův (Stipa joannis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hlaváček jarní (Adonis vernalis) či koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Z orchidejí se vyskytují vstavač vojenský (Orchis militaris) a vstavač osmahlý (Orchis ustulata).
 
Na členitou morfologii i pestrou vegetaci je rovněž vázán výskyt mnoha vzácných živočichů, především hmyzu. Patří k nim kudlanka nábožná (Mantis religiosa) či cikáda chlumní (Cicadetta montana), početní jsou zejména motýli, které reprezentuje například ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), modrásek vičencový (Polyommatus thersites) a modrásek ligrusový (Polyommatus damon), vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae) či vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), četní obaleči a běžní jsou otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) či okáč zední (Lasiommata megera). Z obratlovců je významný výskyt ptáků, které zastupuje například žluva hajní (Oriolus oriolus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) či krutihlav obecný (Jynx torquilla).