Národní přírodní památka Na požárech

Národní přírodní památka Na požárech je jedním z nejvýznamnějších maloplošně chráněných území Českého lesa. Památka o rozloze téměř 79 ha se nachází u bývalé obce Jedlina, kde se do pol. 20. stol zemědělsky hospodařilo. Bývalé louky a pastviny dnes tvoří zrašelinělá louka, na níž se vyskytovala početná populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Až do roku 1995 zde hnízdila ucelená rozmnožující sepopulace zahrnující 40 - 50 jedinců. Otevření hraničního přechodu Waldheim-Přední Zahájí v roce 1995 a následující deštivá a studená jara vedla k vymizení populace. Přestože výskyt tetřívka je dnes již minulostí, zůstává lokalita stále výjimečná, a to nejen ze zoologického, ale i z botanického hlediska. Nachází se zde např. vzácný perleťovec severní , se kterým se můžeme setkat v České republice pouze na Šumavě. Na cennost lokality poukazují dále např. vzácní pavouci, kteří jsou zde glaciálními relikty, tedy památkou z dob ledových. Ze vzácných druhů ptáků zde můžeme spatřit bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), bekasinu otavní (Gallinago galllinago), vzácně motáka pilicha (Circus cyaneus).

Vegetačně lze území NPP Na požárech charakterizovat jako komplex vzájemně se prolínajících společenstev rašelinných luk, smilkovišť, rákosin, přechodových rašelinišť, vrchovišť a předlesových stadií pionýrských dřevin. Nachází se zde 252 druhů cévnatých rostlin, přičemž 25 druhů je vzácných a zvláště chráněných. Unikátní je zejména výskyt vrby borůvkolisté (Salix myrtilloides), která se podle současných znalostí nachází pouze na čtyřech lokalitách v  republice. Velmi cenné jsou také nálezy ostřice blešní (Carex pulicaris), ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa), rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) či vrby plazivé (Salix repens).