Jedná se o opuštěnou štěrkopískovnu, která se nachází přibližně 1,25 km ssv. od centra Kravař, cca 400 m jjz. od kóty 284,7 m n. m., při levém břehu Chlebičovského potoka. Rozloha lokality je přibližně 1,64 ha. Výška odkryvu se pohybuje v rozmezí 16–20 m. Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 254-275 m. 

Lokalita je chráněná jako tzv. Odkryv v Kravařích. V současnosti je spodní a střední část pískovny pokrytá sutí, lokalita postupem času zarostla trávou a nejrůznějšími druhy dřevin. Odkrytá zůstala pouze nejsvrchnější část odkryvu a část při vstupu do pískovny.

Podloží odkryvu tvoří neogenní sedimenty, na které nasedá souvrství kvartérních sedimentů dosahující v okolí odkryvu až 60-ti metrové mocnosti. Kvartérní souvrství se skládá ze sedimentů elsterského zalednění (glacifluviální štěrkopísky a tilly), fluviálních sedimentů (pískoštěrky spodní akumulace hlavní terasy) a z hnědavě okrově-žlutých tillů sálského zalednění, ve kterých jsou nepravidelně roztroušeny souvky nordických hornin (křemen, severská žula, pazourek, biotitická rula) i hornin domácího původu (křemen, kulmská droba, ortorula a čedič). Nejzajímavější úložné poměry byly odkryty v  severní stěně pískovny. V tillu jsou uzavřeny dvě velké kry rzivě hnědého limonitizovaného glacifluviálního štěrkopísku, který byl vytržen z původního prostředí a zapracován do stavby morény. V západní a střední části odkryvu nasedají tilly ostře na šedavě hnědožluté jemnozrnné glacifluviální písčité štěrky, které obsahují rozvlečené jílovité čočky. V současnosti je tato část odkryvu zasucená a zarostlá. V dnešní době je zachován pouze menší odkryv tillu sálského zalednění při vstupu do pískovny. (Obr. 5, 6) Tento till je přibližně 4 metry mocný, nevrstvený, má plástevnatou texturu, je žlutohnědý a obsahuje souvky. Povrch terénu v nadloží tillů je pokryt sprašovými hlínami z nejmladšího stadiálního období viselského glaciálu.

V minulosti byly na odkryvu nalezeny tyto nerosty a horniny: epidot, drúzy drobných krystalů křemene v dutinách pazourku, limonit (konkrece, geody, úlomky), manganové dendrity (na valounech křemene), pazourkové konkrece o hmotnosti až 5 kg, záhněda (úlomky).

Tento jedinečný geologický profil sedimenty kontinentálního zalednění je chráněn v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. V roce 1966 byl vyhlášen chráněným přírodním výtvorem. V současnosti spadá do kategorie NPP (národní přírodní památka).

Zachování profilu, který poskytuje možnost celkového studia čelní náporové morény na jz. okraji Hlučínské pahorkatiny. Lokalita má zásadní význam pro stratigrafii středoevropského kvartéru. V minulosti byla navržena jako parastratotyp kontinentálního zalednění.

Je navržena managementová údržba spočívající v odstraňování náletových dřevin a kosení a odkrytí části odkryvu.


Fatal error: in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/europarc/system/class.fasttemplate.php(287) : eval()'d code on line 578