Národní přírodní památka Odlezelské jezero

Jezero se nachází mezi obcemi Mladotice a Odlezly v okrese Plzeň-sever. Je protaženo severojižním směrem v sevřeném údolí při západním úpatí Potvorovského kopce a náleží do Žihelské pahorkatiny. Na celkové ploše 67,83 ha byla NPP vyhlášena 7.3.1975, vyhlášení bylo novelizováno 7.9.1989. Hladina vlastního jezera leží v nadmořské výšce 413,3 m a má rozlohu 5,8562 ha. Hlavním předmětem ochrany je sesuvem hrazené jezero, nejmladší svého druhu na území ČR, a přilehlé sesuvné území. Celá oblast je souborem morfologicky zajímavých tvarů a dobrou ukázkou mechanismu svahových pohybů.
 
Hrazené jezero vzniklo sesuvem permokarbonských sedimentů ze západního svahu Potvorovského vrchu do údolí Mladotického potoka po průtržích mračen 27.-28. května 1872. Příčinou byl dlouhodobý průnik vody do jílovcového podloží skrz eroze a trhliny, který způsobil plouživý posun celých bloků karbonských hornin (arkóz, pískovců a slepenců). Dalším faktorem byla těžba pískovcových kvádrů a stavba železniční trati vedoucí narušeným svahem po levém břehu Mladotického potoka (po sesuvu byla přeložena na pravý břeh). Zmíněné deště v roce 1872 způsobily rychlý sesuv celého bloku, který přehradil údolí v délce 300 m a následně tak vzniklo jezero.
 
Jezero se postupně zanáší od přítoků, Mladotického a Odlezelského potoka, a předpokládá se, že za dobu 10 let by se měl nános zvýšit o cca 1 m. Hloubka jezera byla v roce 1912 cca 14 m, při měření v roce 1978 cca 7,7 m. Ze zajímavých druhů zde byla nalezena škeble říční (Anodonta anatina), v oblasti přítoků byl zaznamenán výskyt několika vodních rostlin (vodní mor kanadský, hvězdoš jarní, okřehek menší, rdest kadeřavý, rdest vzplývavý (Potamogeton natans), závar jednoduchý). Jezero je v současnosti využíváno mj. ke sportovnímu rybolovu.
 
Sesuvné území je porostlé lesem složeným převážně ze smrku, borovice lesní a černé a modřínu. Bylinné patro tvoří zejména válečka prapořitá, přeslička lesní, ostřice chabá, sítina sivá, skřípina lesní a podběl obecný. Územím prochází značená turistická trasa.