Národní přírodní památka Panská skála

Atraktivní a u veřejnosti mimořádně populární geologický objekt, místně nazývaný „kamenné varhany“, jeden z prvních chráněných v ČR. Jedinečná ukázka sloupcovitého rozpadu čediče. Chráněné území bylo zřízeno roce 1953 na výměře cca 1,3 ha, prvé pokusy o ochranu je však možno datovat již na konec 19.století. Nadmořská výška objektu je 560 – 597 m. 
 
Panská skála je vypreparovanou troskou sopouchu složeného z nefelinického tefritu, horniny ze skupiny bazaltů miocénního stáří. Původní sopouch sahal až 50 m pod úroveň okolních sedimentů, které při svém vzniku vyzdvihl a dal tak základ dnešnímu vzhledu místa. Sekundární denudace pak odhalila kontury tělesa. Lávové těleso bylo odkryto těžbou v kamenolomu, která zde probíhala od 2. poloviny 19. do 1. poloviny 20. století. Útvar je složený z velkého množství téměř vertikálně orientovaných sloupců vysokých až 7 m.  
Sloupcová odlučnost je vlastností mladých vulkanických hornin a souvisí se smršťováním magmatu při jeho chladnutí a tuhnutí. Sloupce jsou orientovány kolmo k ploše ochlazování. V příčném průřezu mají většinou tvar šesti- nebo pětiúhelníku, výjimečně i jiného mnohoúhelníku. Podobných ukázek je v Českém středohoří i v sousedních Lužických horách více, Panská skála je však nejreprezentativnější. 
 
Z hlediska botanického a zoologického je lokalita nevýznamná. Součástí území je i malé jezírko, vzniklé zaplněním prohlubně po těžbě srážkovou vodou.
 
Krajinná dominanta okolí Kamenického Šenova slouží k vědeckým a zejména osvětovým účelům. Místo je zatížené vysokou návštěvností. V několikaletých periodách se provádí čištění skalního útvaru od náletových dřevin a zvětralin, údržba průchozí stezky a informačních zařízení.