Národní přírodní památka Pastvisko u Lednice

Národní přírodní památka Pastvisko u Lednice  má rozlohu 30,5 hektaru a tvoří ji mokřady v pravobřežních náplavech řeky Dyje  při silnici z Lednice do Podivína. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně mokřadních ekosystémů tvořících významné hnízdiště ptáků, ale i výskytiště řady dalších vzácných živočichů.
 
Mokřady se utvářejí v periodicky zaplavované mělké depresi vyplněné fluviálními sedimenty Dyje. Povrch terénu tvoří glejové půdy a místy se utvořil slatinný pokryv. Území je ovlivněno umělým odvodňovacím a zavodňovacím systémem a opuštěná lada na části území byla v minulosti obhospodařována. Dnes se sem postupně vracejí bylinná a travní společenstva zaplavovaných slatin.
 
Mokřadní vegetace je tvořena především porosty rákosu obecného (Phragmites australis), orobinci (Typha spp.) a ostřicí pobřežní (Carex riparia). Z významných druhů rostoucích v mělké vodě se vyskytuje například žebratka bahenní (Hottonia palustris) či bublinatka jižní (Utricularia australis). V severozápadní části na otevřený mokřad navazují zaplavované porosty vrby bílé s výskytem bledule letní v podrostu. Území je významné i výskytem vzácných řas, sinic a hub, z nichž zde byla nalezena například velmi vzácná trepkovitka šafránová (Crepitotus crocophyllus).
 
Mělké vody a mokřiny jsou významným místem výskytu měkkýšů škeble rybničné (Anodonta cyngea), velevruba malířského (Unio pictorum) a vzácného svinutce tenkého (Anisus vorticulus). Specifické je bohaté druhové zastoupení mokřadních motýlů a stejně tak pavouků, z nichž k nejvzácnějším patří například cedivečka pobřežní (Argenna patula) a skákavka Canestriniho (Marpissa canestrinii). Z obojživelníků jsou zastoupeny četné druhy žab, jako například skokan zelený (Rana esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan ostronosý (Rana arvalis), rosnička zelená (Hyla arborea) či kuňka obecná (Bombina bombina). Ze savců je území obýváno jelení zvěří (Cervus elaphus) a vyskytuje se zde bobr evropský (Castor fiber).
 
Lokalita je především velmi významným hnízdištěm mnoha druhů mokřadních a vodních ptáků, jako například husy velké (Anser anser), kopřivky obecné (Anas strepera) či zrzohlávky rudozobé (Netta rufina). Významný je dále výskyt chřástala vodního (Rallus aquaticus), moudiváčka lužního (Remiz pendulinis) či sýkořice vousaté (Botaurus stellaris). Řada druhů se zde zdržuje na tahu nebo zde i zimuje, jako například bukač velký (Botaurus stellaris). Další druhy, jako orel mořský (Haliaeetus albicilla), volavky či kormorán velký (Phalacrocorax carbo) sem pravidelně zalétají z hnízdišť v okolních rybničních oblastech.