Národní přírodní památka Peklo

Území bylo chráněno již od roku 1895 jako soukromá rezervace a bylo využíváno především turisticky. V současnosti platný právní předpis o vyhlášení tohoto chráněného území byl vydán roku 1987 ministerstvem kultury za účelem zajištění ochrany hluboce zaříznutého údolí v kvádrových pískovcích a bohatého naleziště bledule jarní (Leucojum vernum).
 
Národní přírodní památku Peklo o rozloze 43,73 ha najdeme v Libereckém kraji, mezi obcemi Zahrádky a Česká Lípa, v kaňonovitém údolí Robečského potoka. Nadmořská výška s pohybuje mezi 247 až 303 m n. m. V údolí Robečkého potoka se strmými skalními stěnami se nachází množství geomorfologických útvarů – skalní převisy, izolované bloky, úzké rokle ústící do hlavního údolí, několik menších jeskyní, železité inkrustace, voštiny, nedokonalé skalní hřiby a další útvary. Jedinečné je množstvím dokonale vyvinutých žlábkových pseudoškrapů a skalními partiemi s pravoúhlými sítěmi svislých, zvětráváním a odnosem rozšířených puklin. Údolní dno je pokryto fluviálními sedimenty. 
 
Převážnou část poměrně široké potoční nivy pokrývají společenstva s dominující olší lepkavou (Alnus glutinosa), s pomístně významnou příměsí jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Zde můžeme na jaře také spatřit bohatě kvetoucí porosty chráněné bledule jarní (Leucojum vernum). Další významné rostlinné druhy, které rostou na těchto stanovištích, jsou např. áron plamatý (Arum maculatum) nebo ďáblík bahenní (Calla palustris). Na svazích kaňonu převládá vegetace suťového lesa s bukem lesním (Fagus syvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a lípou malolistou (Tilia cordata). Časté jsou zde však i smrčiny kulturního původu. Hrany kaňonu a horní části skal jsou porostlé reliktními bory s příměsí břízy bělokoré (Betula pendula), smrku ztepilého (Picea abies) a dubu zimního (Quercus petraea).
 
Na území Národní přírodní památky Peklo byl zaznamenán výskyt 78 druhů ptáků, 18 druhů savců, 13 druhů ryb, 2 druhů obojživelníků a 2 druhů plazů. Hnízdí zde např. výr velký (Bubo bubo), ledňáček říční (Alcedo atthis) a skorec vodní (Cinclus cinclus). Pozorována byla vydra říční (Lutra lutra). Území je také významným nalezištěm plžů.