Národní přírodní památka Prameniště Blanice

Nejmladší národní přírodní památka v České republice, Prameniště Blanice, byla vyhlášena v roce 2008 na ploše 277 ha. Území se rozkládá v Želnavské hornatině v prostoru mezi Národní přírodní památkou Blanice a Vojenským újezdem Boletice.  Chráněné území leží v pramenné oblasti a nivě řeky Blanice, zahrnuje nivy potoků Puchárenského, Černého, Spáleneckého včetně jejich přítoků. Nejrozsáhlejší část památky tvoří mokřiny a mokřady v různém stupni vývoje. Lokalita byla vyhlášena s cílem ochránit biotop, ve kterém se vyskytuje populace ranných vývojových stadií vzácného a kriticky ohroženého mlže perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).

Perlorodka vyžaduje ke svému životu velmi čisté, oligotrofní (málo úživné) vody s xenosaprobní až oligosaprobní charakteristikou. Podmínkou pro zachování vhodného prostředí pro vývoj mladých jedinců je stálá teplota vody, dostatečné potravní zásobení, prostupnost dnových sedimentů spolu se zachováním dalších vhodných chemických a fyzikálních poměrů, tj. iontová síla, pH, zákal, při kterých nedochází k destabilizaci přirozených organických suspenzí v toku.

Hlavním cílem péče v NPP je udržení vhodného životního prostředí pro perlorodku. Tím se rozumí zachování stávající mozaikovité krajiny s lužními porosty, mokřady a loukami. Nezbytné je zastavit plošné výsadby monokultur smrku, zamezit narušování půdního povrchu a odvodňování okolních lesních porostů.  Podmínkou existence a vývoje populace perlorodky je udržení čistoty vod a zamezení jakémukoliv znečišťování v povodí Blanice.

V NPP Prameniště Blanice se vyskytují i další zvláště chráněné organismy. Ze zvláště chráněných druhů rostlin zde roste ohrožená prha arnika (Arnica montana), orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), dřípatka horská (Soldanella montana), oměj šalamounek (Aconitum plicatum) a kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). Z motýlů na vlochyni žije silně ohrožený žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a v okolí břehových porostů s osikou se vzácně vyskytuje ohrožený bělopásek topolový (Limenitis populi). V čistých vodách se objevuje mihule potoční (Lampetra planeri) a vranka obecná  (Cotus gobio),  čolek horský (Triturus alpestris) a vzácně i čolek obecný (Triturus vulgaris). Z plazů zde byla zjištěna zmije obecná (Vipera berus). Blanicí a jejími přítoky migruje chráněná vydra říční (Lutra lutra). Prostředí NPP poskytuje potravu a prostor některým vzácným druhů ptáků, např. ledňáčku říčnímu (Alcedo atthis), bramborníčku hnědému (Saxicola rubetra), chřástalu polnímu (Crex crex), bekasině otavní (Gallinago gallinago) a silně ohroženému tetřívku obecnému (Tetrao tetrix) či jeřábku lesnímu (Tetrastes bonassia).